PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK o RPO: Osiem miesięcy opóźnienia przy wykorzystaniu funduszy unijnych

  • JL    14 listopada 2016 - 09:21
NIK o RPO: Osiem miesięcy opóźnienia przy wykorzystaniu funduszy unijnych
NIK: Z powodu opóźnień z realizacją regionalnych programów operacyjnych Polska może stracić część pieniędzy z Unii Europejskiej. Fot. Pixabay.com

• Jeżeli nie zostaną wdrożone działania przyspieszające wydatkowanie pieniędzy z UE, to w ocenie NIK część przewidzianych dla poszczególnych programów operacyjnych funduszy może zostać niewykorzystanych.
• NIK zwraca też uwagę na prawie ośmiomiesięczne opóźnienia przy wykorzystywaniu unijnych funduszy na lata 2014-2020.
W latach 2014-2020 samorządy województw mają zarządzać ok. 40 proc. funduszy unijnych, co stanowi ok. 32,3 mld euro.

Czytaj też: Nie było równych szans

Wybór projektów do dofinansowania w ramach regionalnych programów operacyjnych powinien zostać przeprowadzony w sposób przejrzysty, rzetelny i bezstronny, a wnioskodawcy powinni mieć zapewniony równy dostęp do informacji o warunkach i sposobie ich wyboru. Celem kontroli NIK była właśnie ocena, czy proces wyboru projektów w konkursach jest zgodny z tymi zasadami. Jest to bowiem jeden z warunków uznania wydatków poniesionych na wybrane projekty za kwalifikujące się do refundacji z funduszy Unii Europejskiej.

Błędne stosowanie reguł

NIK skontrolowała dziewięć konkursów, w których wybierano projekty do dofinansowania z funduszy UE w ramach dziewięciu regionalnych programów operacyjnych. Izba uznała, że sześć konkursów przeprowadzono właściwie, a w trzech stwierdzono nieprawidłowości, które wpływały na wybór projektów. Wynikały one głównie z błędnego stosowania reguł dotyczących przebiegu konkursu przez osoby uczestniczące w procesie oceny projektów.

Czytaj też: Z programów krajowych lepsze wykorzystanie unijnych pieniędzy

Na przykład kontrola konkursu przeprowadzonego w województwie świętokrzyskim wykazała, że w jego regulaminie wprowadzono wymóg wniesienia przez wnioskodawców wkładu własnego w wysokości równej dokładnie 15 proc. wydatków. Było to niezgodne zasadami wyboru projektów określonymi dla badanego konkursu, mówiącymi o minimalnym wkładzie własnym beneficjenta na poziomie 15 proc. wartości projektu. Konsekwencją tego było odrzucenie sześciu wniosków o dofinansowanie, wyłącznie z uwagi na przekroczenie 15 proc. poziomu wkładu własnego.

W ocenie NIK opisany proces oceny wniosków o dofinansowanie został przeprowadzony z naruszeniem zasady rzetelności, a także równego traktowania wnioskodawców rozumianej jako zakaz stosowania regulaminu konkursu, w sposób faworyzujący jednych wnioskodawców kosztem pozostałych.

W przypadku konkursu przeprowadzonego w woj. kujawsko-pomorskim dwa z 27 kryteriów wyboru projektów okazały się niezgodne z przepisami ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. W obu kryteriach przyjęto, że liczbę mieszkańców ustala się na podstawie liczby osób zameldowanych na pobyt stały na obszarze obejmującym lokalne strategie rozwoju. Tymczasem zgodnie z przepisami ustawy liczbę mieszkańców powinno się ustalać na podstawie informacji dotyczących liczby ludności faktycznie zamieszkującej dany obszar. W takiej sytuacji dofinansowanie uzyskał projekt, który nie spełniał wyżej wymienionych kryteriów ustawowych, gdyż przewidywał objęcie lokalną strategią rozwoju obszaru zamieszkanego faktycznie przez ponad 150 tys. mieszkańców, a dofinansowanie mogły otrzymać projekty realizowane na obszarach zamieszkałych przez maksymalnie 150 tys. mieszkańców. We wniosku – zgodnie z kryteriami konkursu – podano liczbę ponad 149 tys. mieszkańców, odnosząc się wyłącznie do osób zameldowanych na pobyt stały, gdy tymczasem na obszarze określonym w tym wniosku o dofinansowanie zamieszkiwało na pobyt stały i czasowy łącznie blisko 157 tys. osób.×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-11-23 01:16:03

    Dotacje unijne, wnioski aplikacyjne: zajrzyj na stronę Artmetic!