PARTNER PORTALU
  • BGK

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej – podsumowanie prac

  • Artykuł promocyjny dostarczony przez Związek Gmin Regionu Płockiego    30 czerwca 2015 - 08:21
Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej – podsumowanie prac

Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej – podsumowanie prac

W dniu 24 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej znajdującej się w Centrum Edukacji Grupa ORLEN w Płocku, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.
Konferencja była objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka, patronatem merytorycznym Związku Miast Polskich oraz patronatem medialnym Tygodnika Płockiego.

Uczestnicy konferencji – przedstawiciele samorządów, organizacji biznesu, NGO i szkół wyższych z terenu OFAP – mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień, których tematem przewodnim była przyszłość zdelimitowanego w projekcie obszaru funkcjonalnego.

Konferencję prowadził wytrawny moderator i długoletni współpracownik ZGRP, Mec. Krzysztof Lewandowski, który postawił na wstępie kilka tez i pytań do uczestników i prelegentów, odnoszących się do zakresu delimitacji obszaru i kierunków jego rozwoju. Z jednej strony Płock, rdzeń OFAP, jest naturalnie powiązany z Warszawą – liderem rozwoju w skali Mazowsza i całego kraju – z drugiej zaś, partnerstwo z miastem i gminą Włocławek, które znajduje się zaledwie 50 km dalej w woj. kujawsko-pomorskim, to również potencjał do efektywnej współpracy. Nie mniej jednak, to co najtrudniejsze dopiero przed OFAP i jak to zacytował Mec. Lewandowski, „przyszłość to dziś, tylko że jutro”.

Przywitania gości i formalnego rozpoczęcia konferencji dokonał Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Pan Krzysztof Jadczak, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin.

Część merytoryczną rozpoczęła prezentacja firmy Ecorys Polska Sp. z o.o., która na zlecenie ZGRP wykonała raport z diagnozy i delimitacji OFAP oraz wszystkie strategie sektorowe (efektywności energetycznej, zintegrowanego transportu, rewitalizacji obszarów miejskich oraz spójnej gospodarki wodno-ściekowej) oraz Zintegrowaną strategię rozwoju. W prezentacji P. Adam Rybkowski dokonał syntetycznego podsumowania prac na dokumentacją strategiczną oraz przypomniał zdefiniowane cele rozwojowe OFAP.

Następnie w swoim wystąpieniu p. Tomasz Potkański – zastępca Dyrektora Biura ds. Projektu Związku Miast Polskich – podkreślił istotę sprawnego i efektywnego systemu zarządzania obszarem funkcjonalnym i monitoringu realizacji strategii. Jest to kluczowy element w całym procesie dalszego zarządzania OFAP. P. Potkański zwrócił również uwagę na znaczenie definicji obszaru funkcjonalnego i partnerstwa m.in. w ujęciu instytucjonalnym, społecznym i finansowym. Na partnerstwach ciąży ogromna odpowiedzialność, związana doborem do realizacji takich działań, które w sposób rzeczywisty, niekoniecznie zawsze związany z bezpośrednimi korzyściami ekonomicznymi, przyczynią się do marginalizacji nieuniknionych negatywnych skutków zachodzących procesów demograficznych. P. Potkański zachęcił do sformułowania strategii rozwoju przedsiębiorczości na terenie OFAP.

Następnie przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego – Pan Leszek Król, Z-ca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich – oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych – p. Aneta Uchwał, Kierownik Oddziału w Płocku – przedstawili zagadnienia związane z podejściem partnerskim w nowej perspektywie finansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz możliwościami dofinansowania zintegrowanych projektów partnerskich wg harmonogramu naborów na projekty w trybie konkursowym w 2015 r. w ramach RPO WM 2014-2020.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.