PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska Wschodnia ma zaktualizowaną strategię

  • AW    15 lipca 2013 - 13:05
Polska Wschodnia ma zaktualizowaną strategię

Rada Ministrów przyjęła aktualizację Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Dokument wyznacza główne kierunki rozwoju makroregionu i stanowi podstawę do programowania działań rozwojowych w ramach nowych programów operacyjnych na lata 2014-2020.
- Skala wyzwań stojących przed makroregionem sprawia, że niezbędna jest kontynuacja i intensyfikacja działań publicznych na jego rzecz. Pozwoli na to zaktualizowana strategia, która wpisuje się w krajową politykę rozwoju ukierunkowaną na budowę silnych, konkurencyjnych i innowacyjnych regionów - mówi minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska.

Czytaj też: Polska Wschodnia dostrzeżona na świecie

Odnowiona strategia identyfikuje główne atuty makroregionu, w oparciu o które Polska Wschodnia może skutecznie budować swoje przewagi konkurencyjne, zwracając również uwagę na bariery utrudniające jego rozwój. Wizja rozwojowa dla Polski Wschodniej koncentruje się na trzech szansach:

- podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki (m.in. poprzez wzmacnianie potencjału sektora nauki i badań oraz sektora przedsiębiorstw),
- aktywizacji zasobów pracy i poprawie jakości kapitału ludzkiego (poprzez podnoszenie umiejętności i kompetencji kadr, sprzyjanie włączeniu społecznemu),
- zbudowaniu intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym otoczeniem (efektywna infrastruktura komunikacyjna, transportowa i elektroenergetyczna).

Jak podaje resoryt rozwoju regionalnego, wprowadzanie strategii w życie będzie odbywało się przede wszystkim za pomocą szeregu instrumentów polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym i krajowym, w tym również poprzez drugą edycję programu dla Polski Wschodniej. Źródłami ich finansowania będą fundusze Unii Europejskiej, budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także inne środki publiczne i prywatne.

- Przed Polską Wschodnią stoją wyjątkowe szanse na rozwój. Ich skuteczne wykorzystanie uczyni ją konkurencyjną, innowacyjną i komunikacyjnie dostępną. Strategia wskazuje konkretne działania, które będą realizowane, aby cel ten osiągnąć - podkreśla Bieńkowska.

Jednym z instrumentów realizacji zaktualizowanej Strategii będzie Program Polska Wschodnia 2014-2020. Przewiduje on wsparcie przedsięwzięć służących podniesieniu aktywności przedsiębiorstw w obszarze B+R, również na arenie międzynarodowej, a także dofinansowanie projektów polegających na współpracy firm w makroregionie. Ponadto w ramach Programu będą realizowane projekty infrastrukturalne w transporcie przyczyniające się przede wszystkim do poprawy dostępności do rynków pracy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.