PARTNER PORTALU
  • BGK

Polska zbyt wolno wydaje fundusze w ramach Polityki Spójności

  • MIW    11 stycznia 2018 - 09:03
Polska zbyt wolno wydaje fundusze w ramach Polityki Spójności
Polska w ramach polityki spójności ma do wydania ok. 80 mld euro i jest największym beneficjentem unijnych funduszy. (fot. pixabay.com)

Polska w ramach polityki spójności ma do wydania ok. 80 mld euro i jest największym beneficjentem unijnych funduszy. Tymczasem w opinii Najwyższej Izby Kontroli poziom wydatkowania tych funduszy jest ciągle niezadowalający, mimo znacznej poprawy w naborach wniosków o dofinansowanie i w zawieraniu umów z beneficjentami. Powodów do paniki jeszcze nie ma, lecz Izba przypomina, że na koniec tego roku musimy wykazać się wykonaniem konkretnych wskaźników rzeczowych i finansowych.
• Podczas posiedzenia sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej prezes NIK przedstawił wyniki kontroli na temat zarządzania wykorzystaniem środków UE na lata 2014 - 2020 w ramach Polityki Spójności.

• Tylko w przypadku Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko osiągnięto taki poziom certyfikacji wydatków, jaki został określony w planie działań Rady Ministrów na koniec 2016 r.

• NIK wskazuje na duże zróżnicowanie w realizacji osi priorytetowych, a stan realizacji niektórych z nich jest na bardzo niskim poziomie. W przypadku poważnego niepowodzenia w realizacji celów, Komisja Europejska może zastosować sankcje finansowe.

Jak przypomina NIK w umowie partnerstwa na lata 2014-2020 nasz kraj zobowiązał się do realizacji 11 celów tematycznych polityki spójności UE, poprzez realizację programów operacyjnych i osiągnięcie określonych w nich rezultatów. Dla każdej z osi priorytetowych określonych w tych programach instytucje zarządzające uzgodniły z Komisją Europejską tzw. ramy wykonania, w tym cele pośrednie, które powinny być osiągnięte na koniec 2018 r. W razie nieosiągnięcia określonego poziomu wskaźników rzeczowych i finansowych osi priorytetowych na koniec 2018 r. istnieje ryzyko utraty części pieniędzy. Ponadto – jak przypomina Izba - rok 2017 jest pierwszym rokiem, dla którego ma zastosowanie zasada n+3 (tj. ryzyko utraty części środków programu w razie ich niewydatkowania w ciągu 3 lat po roku, na który zostały przyznane) w odniesieniu do programów operacyjnych zatwierdzonych przez KE w 2014 r. Tymczasem pod koniec 2015 r. opóźnienia we wdrażaniu programów operacyjnych wynosiły od 6 do 9 miesięcy w odniesieniu do uruchomienia programów na lata 2007-2013.

24 lutego 2016 roku Rada Ministrów przyjęła „Plan działań na rzecz zwiększenia efektywności i przyśpieszenia realizacji programów w ramach umowy partnerstwa”, w którym określiła działania do podjęcia w celu terminowej i skutecznej realizacji programów. W kolejnym, czyli 2017, roku NIK przeprowadził kontrolę w Ministerstwie Rozwoju oraz wszystkich 16 urzędach marszałkowskich, tak aby umożliwić podjęcie dodatkowych działań zaradczych w celu uniknięcia poważnych niepowodzeń, które mogłyby skutkować zastosowaniem sankcji finansowych przez KE po przeglądzie okresowym w 2019 r. (dotyczyć będzie on osiągania celów pośrednich na koniec 2018 r.).

Czytaj: Samorządy sabotują wdrażanie funduszy unijnych? Od 2017 r. przyspieszenie inwestycji

W toku kontroli NIK sprawdzał stan realizacji programów operacyjnych, stopień wdrożenia kompleksowego systemu zarządzania dla wszystkich instytucji zarządzających i skuteczność podjętych dotychczas działań naprawczych na rzecz przyspieszenia wydatkowania funduszy na lata 2014-2020. Celem kontroli było także wskazanie tych osi i obszarów realizacji programów operacyjnych, w których poziom zaawansowania jest bardzo niski, co stwarza wysokie ryzyko nieosiągnięcia celów pośrednich określonych w ramach wykonania programów na koniec 2018 r.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.