PARTNER PORTALU
  • BGK

Ponad 2 mld euro na program operacyjny dla lubelskiego

  • PAP    1 marca 2014 - 12:00
Ponad 2 mld euro na program operacyjny dla lubelskiego

- Zarząd województwa lubelskiego przyjął projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Lubelskie otrzyma na jego realizację 2,23 mld euro. Projekt przedłożony został do zaopiniowania stronie rządowej.
"To trzecia wersja programu, powstała po uwzględnieniu konsultacji społecznych. Projekt będzie teraz opiniowany przez gremia rządowe, a do 10 kwietnia ma być przekazany Komisji Europejskiej" - powiedział Paweł Florek z urzędu marszałkowskiego w Lublinie.

Województwo lubelskie otrzymać ma na realizację programu 2,23 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. To szósty pod względem wielkości budżet spośród wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych.

Najwięcej pieniędzy, ponad 225 mld euro, ma być przeznaczone na poprawę dostępności komunikacyjnej województwa, głównie poprzez dofinasowanie remontów i modernizacji dróg. Chodzi tu o drogi o znaczeniu regionalnym i lokalnym, które mają stworzyć możliwości dogodnego dojazdu do głównych szlaków, modernizowanych z funduszy ogólnokrajowych.

Na wsparcie wytwarzania i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w projekcie programu przewidziano prawie 159 mln euro. Za te pieniądze będą wspierane inwestycje dotyczące wykorzystania energii słonecznej i geotermalnej, produkcji energii z biomasy i biogazu, wytwarzania biopaliw. Twórcy projektu wzięli tu pod uwagę naturalne warunki Lubelszczyzny, regionu rolniczego, o dużym nasłonecznieniu. Wspierana też będzie budowa i modernizacja linii energetycznych umożliwiających przyłączenie do sieci lokalnych źródeł energii.

Ponad 156 mln euro posłuży wsparciu inwestycji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Pieniądze te będą mogły być przeznaczone na zakup maszyn i urządzeń, wdrażanie nowych technologii oraz rozwijanie współpracy gospodarczej, promocję firm, udział przedsiębiorców w targach i misjach. Dofinansowana będzie działalność klastrów oraz przedsiębiorstw stawiających sobie za cel nie maksymalizację zysku, lecz realizację celów społecznych.

Na rewitalizację obszarów, gdzie występują problemy społeczne, przeznaczono prawie 128 mln euro. Za te pieniądze samorządy będą mogły remontować i modernizować budynki, ulice, infrastrukturę komunalną tworząc jednocześnie warunki do polepszenia sytuacji mieszkających tam ludzi, wzrostu ich aktywności, zmniejszania bezrobocia i ubóstwa.

Kolejne blisko 125 mln euro posłużyć ma wspieraniu integracji społecznej i poprawie dostępu do rynku pracy dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem. Dotowane będą kompleksowe programy, które przez szkolenia, udział w warsztatach, poradnictwo, płatne staże pracy, dadzą potrzebującym osobom nowe zawody i umiejętności pozwalające zdobyć pracę.

Wśród priorytetowych obszarów programu operacyjnego regionu jest także poprawa efektywności energetycznej budynków, na co przeznaczono ponad 113 mln euro, osiągnięcie dobrego stanu wód - prawie 106 mln euro oraz modernizacja placówek służby zdrowia i opieki społecznej - ponad 103 mln euro. Na promowanie przedsiębiorczości jest także 103 mln euro, na aktywizację bezrobotnych - prawie 100 mln euro i na samodzielne tworzenie przez nich miejsc pracy - kolejne przeszło 80 mln euro.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • Chełmianin N, 2014-03-01 16:04:08

    DOUCZENI! Douczeni zapamiętajcie,że Lubelszczyzny nie ma, a województwo lubelskie,to nie lubelska ziemia. Zaś kto zaprzecza prawdę, zasługuje na pogardę a kto kłamstwo propaguje na nieuka zasługuje. Kto czytać umie,to zrozumie,co ma być w rozumie!!! Ciągle Wam się tłumaczy,...że historii się nie zmieni i że nikt Lubelskiego w Lubelszczyznę nie zamieni. Mądrzy wyjaśnili i teren Lubelszczyzny zawęzili, po to, żebyście się swoich niecnych myśli wyzbyli. RADA JĘZYKA POLSKIEGO PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK Warszawa ,dnia 6 lipca 2011 roku RJP-183/W/2011 Szanowny Panie, Lubelszczyzna to 'ziemia lubelska', a nie 'województwo lubelskie'. Wyraz ten powstał przez dodanie do przymiotnika lubelski przyrostka -yzna,wskazującego na jakiś obszar. Łączę wyrazy szacunku /-/ dr Katarzyna Kłosińska Sekretarz Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN.   KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW  pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję:  " Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski.  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadniczego podziału terytorialnego państwa nazw zamiennych.Zatem używanie nazwy "Ziemia Lubelska-Lubelszczyzna/czy innych/ na określenie województwa lubelskiego jest nieuprawnione.Dorota Żebrowska. WIKIPEDYŚCI. My wiemy, że to stosowanie tego określenia może nie jest uprawnione, może nieodpowiednie, ale fakty i źródła mówią jak w artykule. Proszę napisać do urzędu marszałkowskiego i urzędu wojewódzkiego a szczególnie mediów by tego nie robiły. Wikipedia przedstawia tylko fakty.JDavid 11:28,18 grudnia 2011(CET)  rozwiń