PARTNER PORTALU
  • BGK

Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

  • PAP    10 lutego 2014 - 15:40
Projekt MRPO przekazany do zaopiniowania stronie rządowej

Zarząd województwa małopolskiego przyjął wersję projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i przekazał do zaopiniowania stronie rządowej. Małopolska na realizację programu otrzyma z UE 2,875 mld euro.
Jak poinformował urząd marszałkowski, trzecia wersja projektu małopolskiego RPO na lata 2014-2020 uwzględnia już wyniki konsultacji społecznych wraz z prognozą oddziaływania zaplanowanych przedsięwzięć na środowisko.

Projekt przyjęty przez zarząd województwa został przekazany do zaopiniowania stronie rządowej. Po przyjęciu jego ostatecznej wersji przez władze Małopolski dokument zostanie przesłany do Komisji Europejskiej, gdzie będzie negocjowany jego ostateczny kształt.

Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,875 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród wszystkich 16 RPO. Większe środki otrzyma tylko województwo śląskie.

Program został podzielony na 13 osi priorytetowych, odpowiadających najważniejszym dziedzinom, w których chce się rozwijać region. Najwięcej środków przeznaczono na oś priorytetową: Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego (395 mln euro).

Kolejne miejsca zajmują osie: Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku (350 mln euro), Aktywna gospodarczo Małopolska (320 mln euro), Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy (270 mln euro), Otwarty rynek pracy (268 mln euro), Region spójny społecznie (232 mln euro), Wiedza i kompetencje mieszkańców (200 mln euro), Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (200 mln euro), Dziedzictwo i przestrzeń regionalna (144 mln euro), Ochrona środowiska naturalnego (143 mln euro), Cyfrowa Małopolska (140 mln euro), Infrastruktura ochrony zdrowia (111 mln euro) oraz Pomoc techniczna (102 mln euro).

W ramach tych priorytetów przewidziano specjalne środki na wsparcie rozwoju pięciu subregionów województwa oraz metropolii krakowskiej, tworzonej przez miasto Kraków i 13 gmin otaczających stolicę regionu.

W dziedzinie transportu przewidziano m.in. inwestycje związane z budową i modernizacją dróg i obwodnic miast, tworzenie sieci Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej czy rozwijanie regionalnego transportu lotniczego.

Gospodarka Małopolski ma stać się bardziej konkurencyjna dzięki inwestycjom w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Planuje się utworzenie regionalnego centrum popularyzującego naukę i innowacje.

Unijne fundusze mają się także przyczynić do podnoszenia jakości i dostępności e-usług publicznych, rozwijania elektronicznej administracji, a także udostępniania zasobów gromadzonych przez instytucje publiczne.

Na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu ma wpłynąć m.in. tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej. Wspierane będzie tworzenie i rozwój nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie.

Poprawę stanu środowiska naturalnego mają zapewnić m.in. takie działania, jak zwiększenie produkcji i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacja energetyczna budynków, likwidacja nieekologicznych źródeł ogrzewania, wspieranie ekologicznego transportu miejskiego oraz połączeń miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie odzysku odpadów.

Ważnym obszarem wspieranym w ramach MRPO 2014-2020 ma być zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez m.in. wsparcie dla prac konserwatorskich czy rozwój oferty turystycznej. Znaczne środki mają zostać przeznaczone na rewitalizację miast oraz odnowę obszarów wiejskich.

Jednym z priorytetów programu będzie wsparcie zatrudnienia. Temu ma służyć m.in. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w tym w szczególności osób powyżej 50. roku życia, ludzi młodych w wieku 25-30 lat oraz kobiet. Przewidziano dla nich indywidualne poradnictwo zawodowe, szkolenia, kursy, staże, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy, wolontariat, zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy. Opracowana będzie także oferta wsparcia dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.

Przewidziano inwestycje na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w takich dziedzinach, jak: onkologia, psychiatria, geriatria, choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem, jak również neurologii.

W kończącej się właśnie unijnej perspektywie budżetowej na lata 2007-2013 województwo małopolskie dysponowało 1,792 mld euro łącznie w ramach MRPO oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: