PARTNER PORTALU
  • BGK

Regionalny Program Operacyjny Małopolski na ostatniej prostej

  • PAP    7 kwietnia 2014 - 08:20
Regionalny Program Operacyjny Małopolski na ostatniej prostej

- Zatwierdzona przez zarząd województwa wersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w tym tygodniu zostanie przesłana do Komisji Europejskiej. Małopolska na realizację programu ma otrzymać z UE 2,875 mld euro.
Negocjacje z KE będą ostatnim etapem prac nad tym dokumentem. Powinny one zakończyć się jesienią tego roku.

"Równocześnie z prowadzonymi z Komisją Europejską negocjacjami, w Małopolsce będzie trwała praca nad m.in. uszczegółowieniem programu, systemem wskaźników, kryteriów wyboru projektów, procedurami naboru i wzorami dokumentów aplikacyjnych" - powiedział marszałek województwa małopolskiego Marek Sowa.

Według niego pierwsze małopolskie konkursy na projekty finansowane z nowego budżetu europejskiego będzie można ogłaszać na początku następnego roku.

"Środki unijne, jakie będziemy mieć teraz do dyspozycji, są niemal o połowę większe niż ostatnio (w latach 2007-13 - red). To ogromna szansa dla regionu, ale też odpowiedzialność" - ocenił marszałek Małopolski.

Na realizację całego programu Małopolska otrzyma 2,875 mld euro z funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego, co stanowi niemal 10 proc. wszystkich środków UE dostępnych dla regionów. Jest to drugi pod względem wielkości program spośród wszystkich 16 RPO. Większe środki otrzyma tylko województwo śląskie.

Program został podzielony na 13 osi priorytetowych, odpowiadających najważniejszym dziedzinom, w których chce się rozwijać region. Najwięcej środków przeznaczono na infrastrukturę transportową (400,5 mln euro).

Kolejne miejsca zajmują tzw. osie: Regionalna polityka energetyczna (380 mln euro), Przedsiębiorcza Małopolska (310 mln euro), Rynek pracy (268 mln euro), Gospodarka wiedzy (250 mln euro), Region spójny społecznie (232 mln euro), Wiedza i kompetencje (200 mln euro), Rewitalizacja przestrzeni regionalnej (200 mln euro), Dziedzictwo regionalne (144 mln euro), Cyfrowa Małopolska (140 mln euro), Ochrona środowiska (138 mln euro), Infrastruktura ochrony zdrowia (111 mln euro) oraz Pomoc techniczna (102 mln euro).

W dziedzinie transportu przewidziano m.in. inwestycje związane z budową i modernizacją dróg i obwodnic miast oraz tworzenie sieci Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Gospodarka Małopolski ma stać się bardziej konkurencyjna dzięki inwestycjom w badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje. Planuje się utworzenie regionalnego centrum popularyzującego naukę i innowacje. Na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu ma wpłynąć m.in. tworzenie nowych i rozbudowa istniejących stref aktywności gospodarczej. Wspierane będzie tworzenie i rozwój nowych firm, w tym działających w oparciu o nowe technologie.

Poprawę stanu środowiska naturalnego mają zapewnić m.in. takie działania, jak zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, modernizacja energetyczna budynków, likwidacja nieekologicznych źródeł ogrzewania, wspieranie ekologicznego transportu miejskiego oraz połączeń miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie, budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz zwiększenie odzysku odpadów.

Ważnym obszarem ma być zachowanie, ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez m.in. wsparcie dla prac konserwatorskich czy rozwój oferty turystycznej. Znaczne środki mają zostać przeznaczone na rewitalizację miast oraz odnowę obszarów wiejskich.

Jednym z priorytetów programu będzie wsparcie zatrudnienia. Temu ma służyć m.in. aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności powyżej 50. roku życia, ludzi młodych w wieku 25-30 lat oraz kobiet.

Przewidziano inwestycje na zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług zdrowotnych w takich dziedzinach, jak: onkologia, psychiatria, geriatria, choroby układu krążenia, układu oddechowego, układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz opieki nad matką i dzieckiem, jak również neurologii.

W kończącej się właśnie unijnej perspektywie budżetowej na lata 2007-2013 województwo małopolskie dysponowało 1,792 mld euro łącznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.