PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO 2014-2020, lubuskie: infrastruktura zdrowotna i usługi społeczne

  • MN    21 lipca 2016 - 13:55
RPO 2014-2020, lubuskie: infrastruktura zdrowotna i usługi społeczne

Poziom dofinansowania projektu wynosi do 85 proc. (fot. pixabay)

• W piątek, 22 lipca 2016, rozpoczyna się nabór wniosków dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT, RPO Lubuskiego.
• Nabór trwa do 31 października 2016, natomiast wyniki będą znane w kwietniu 2017 r.
• Konkurs nie dotyczy projektów objętych zasadami pomocy publicznej.
Zarząd województwa lubuskiego jako instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020 ogłasza konkurs w ramach RPO – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach kategorii interwencji 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia.

Konkurs obejmuje IV typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej.

Jak złożyć wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie (wraz z załącznikami) należy złożyć za pośrednictwem systemu LSI2020 (dostępnego na stronie www.lsi.rpo.lubuskie.pl) oraz w formie papierowej w jednym egzemplarzu w terminie/formie i miejscu określonym szczegółowo w niniejszym regulaminie (dostępny w załączniku).
Wzór wniosku o dofinansowanie projektu jest określony przez IZ RPO-L2020 i jest zamieszczony na stronie www.rpo.lubuskie.pl.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać następujące podmioty: organizacje pozarządowe, nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje; kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych; podmioty lecznicze świadczące/lub zamierzające świadczyć usługi opieki zdrowotnej w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ - z wyłączeniem szpitali oraz podmiotów, które będą kwalifikowały się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na co można dostać dofinansowanie?

W ramach konkursu będzie można uzyskać dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, podmiotów leczniczych świadczących usługi w zakresie opieki geriatrycznej, długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej - w kontekście deinstytucjonalizacji opieki zdrowotnej - obejmującą:

- zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego (wyposażenie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia w wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny),

- prace remontowo-budowlane obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia i/lub związane z dostosowaniem obiektów do pełnienia funkcji związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,

- rozbudowę i/lub przebudowę, obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia (część projektu infrastrukturalnego może stanowić termomodernizacja – do 30% całkowitych kosztów projektu),

- inwestycje w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych (e-usług), polegające na zakupie oprogramowania i sprzętu komputerowego – tylko jako element ww. typu projektu, (którego koszt nie może przekroczyć 30% wydatków kwalifikowalnych projektu) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia,

- zakup wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celu głównego i prawidłowej realizacji zadania – tylko jako element ww. typu projektu (którego koszt nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych projektu) polegającego na zakupie wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i/lub rozbudowie i/lub przebudowie obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 4 mln złotych. Wyniki w kwietniu 2017 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-08-08 02:29:42

    Dotacje dla firm RPO Lubuskie. Zajrzyj na stronę Artmetic!