PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO 2014-2020, opolskie: dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

  • MN    21 lipca 2016 - 10:39
RPO 2014-2020, opolskie: dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych

W realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy (fot. pixabay)

• W piątek, 22 lipca 2016, startuje nabór wniosków dla zadania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, RPO Opolskiego.
• Nabór trwa do 29 lipca, a termin rozstrzygnięcia konkursu zaplanowano na grudzień 2016 r.
• Wartość dofinansowania wynosi łącznie ponad 10 mln złotych.
Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna III nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno edukacyjnych.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: podmioty działające w obszarze pomocy i integracji społecznej; podmioty działające w obszarze ochrony zdrowia – publiczne i prywatne; podmioty ekonomii społecznej; organizacje pozarządowe. W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. 

Uwaga, w realizację projektu w roli lidera lub partnera zaangażowany musi być co najmniej jeden podmiot leczniczy. Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno–edukacyjnych:

Nadwagi i otyłości, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, poprzez:

- usługi/pakiety usług w zakresie prawidłowego żywienia świadczone w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym badania diagnozujące nadwagę/otyłość,

- usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości, w tym rehabilitacja zdiagnozowanych osób otyłych,

- usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ośrodka dziennego,

- poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków nadwagi/otyłości

Cukrzycy, skierowane do dzieci w wieku 6-18 lat oraz osób w wieku 45-65 lat, poprzez:

- usługi/pakiety usług medycznych świadczonych w formie ambulatoryjnej/ośrodka dziennego,

- usługi/pakiety usług w zakresie aktywizacji ruchowej/prawidłowego żywienia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków cukrzycy,

- poradnictwo/szkolenia w ramach profilaktyki lub zwalczania skutków cukrzycy. 

Wnioski o dofinansowanie projektów złożone w ramach konkursu zostaną ocenione przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie działań zapobiegających chorobom cywilizacyjnym, w tym informacyjno-edukacyjnych w ramach RPO WO 2014-2020.Multimedia

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.