PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO 2014-2020, podkarpackie, konkurs: wsparcie przedsiębiorczości społecznej

  • MN    1 sierpnia 2016 - 13:52
RPO 2014-2020, podkarpackie, konkurs: wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Pula środków wynosi ponad 21 mln zł. (fot. publicdomainpictures.net)

• Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania: 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.
• Nabór trwa od 1 do 19 sierpnia, a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.
Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego jako Instytucja zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014- 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania: 11.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej.

Wnioski należy składać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wniosek papierowy trzeba złożyć osobiście albo nadesłać pocztą lub przesyłką kurierską. Ponadto konieczne jest złożenie również wniosku w wersji elektronicznej - za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2 funkcji "Wyślij wniosek".

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu może ubiegać się podmiot lub partnerstwo świadczące usługi wsparcia ekonomii społecznej posiadający/e akredytację lub nieposiadający/e akredytacji (o ile uzyska/ją taką akredytację przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu) z wyłączeniem:

- osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);

- podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 885 z późn. zm.);

- podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 769);

- podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1417 z późn. zm.).

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Świadczenie usług animacyjnych, inkubacyjnych i biznesowych osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym, służących zakładaniu przedsiębiorstw społecznych; dotacje i wsparcie pomostowe na zakładanie przedsiębiorstw społecznych, prowadzące do zatrudnienia; dotacje i wsparcie pomostowe na tworzenie miejsc pracy w funkcjonujących przedsiębiorstwach społecznych.

Wysokość dofinansowania

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100 proc. Poziom ten pomniejsza się o wniesiony przez beneficjenta wkład własny. Wsparcie finansowe EFS wynosi 85 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 21.513.319,17 złotych.

Nabór wniosków trwa od pierwszego do dziewiętnastego sierpnia.
Szczegóły w załączonym regulaminie.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


Multimedia

KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-08-07 22:55:19

    Dotacje dla firm RPO Podkarpackie: zajrzyj na stronę Artmetic!