PARTNER PORTALU
  • BGK

RPO zachodniopomorskiego 2014-2020: Zrównoważona multimodalna mobilność miejska

  • MN    19 lipca 2016 - 14:07
RPO zachodniopomorskiego 2014-2020: Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
Nabór wniosków prowadzony jest w ramach Działania 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (fot. WikiCommons)

• Od lipca br. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
• Dofinansowanie mogą uzyskać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, przewoźnicy i zarządcy kolejowi. Pieniądze mogą zostać przeznaczone np. na zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego.  
• W ramach naboru do 2020 roku przeznaczono łączną pulę ponad 212 mln złotych.
Pisemny wniosek o przyznanie pomocy można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, a także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres urzędu marszałkowskiego w woj. zachodniopomorskim.

Aby skutecznie złożyć dokumentację aplikacyjną, należy opublikować wniosek wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w Serwisie Beneficjenta Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (LSI2014) w terminie wskazanym w wezwaniu oraz doręczyć do IZ RPO WZ pisemny wniosek o przyznanie pomocy, podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierający właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu. Szczegóły można znaleźć w regulaminie naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1. W ramach naboru wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w ramach Strategii ZIT SOM.

2. W ramach naboru wspierane będą działania, których efektem będzie zwiększenie atrakcyjności transportu miejskiego oraz ograniczenie ruchu drogowego w centrach miast, co w dalszej perspektywie przyczyni się do ograniczenia spadku liczby osób korzystających z transportu publicznego a także zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych między innymi przez transport indywidualny.

3. Wsparcie jest możliwe dla działań podejmowanych na obszarach, dla których stworzony został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jako osobny dokument lub jako element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bądź innego dokumentu strategicznego.

4. W ramach naboru wspierane będą trzy typy projektów:
- budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast (typ 1);
- zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego (typ 2);
- projekty zwiększające świadomość ekologiczną (typ 3).

5. W ramach typu 1 mogą być realizowane inwestycje polegające m.in. na:
- budowie/przebudowie centrów przesiadkowych;
- budowie i modernizacji dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego;
- tworzeniu inteligentnych systemów transportu (ITS);
- budowie obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.

6. W ramach typu 2 priorytetowo będzie traktowany zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolone jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiejwynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

Dodatkowo w ramach typu 2 możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu przyjmujące formę budowy infrastruktury jak np. budowa stacji ładujących, zajezdni lub przebudowy istniejącej infrastruktury w celu dostosowania jej do zakupionych/zmodernizowanych pojazdów.×
KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-08-08 02:30:56

    Dotacje dla firm RPO Zachodniopomorskie. Zajrzyj na stronę Artmetic!