PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląsk, pierwsza w kraju strategia ZIT zatwierdzona

  • pt    31 sierpnia 2015 - 15:10
Śląsk, pierwsza w kraju strategia ZIT zatwierdzona

Śląski ZIT jako pierwszy zyskał akceptację MIiR

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zatwierdziło Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jest to pierwsza pozytywnie zaopiniowana Strategia ZIT w skali całego kraju.
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) są narzędziem rozwoju terytorialnego, które po raz pierwszy będzie wdrażane w aktualnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020.

Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, na poziomie poszczególnych województw w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Co to jest strategia ZIT?

Aby finansowanie ZIT było możliwe, konieczne jest przygotowanie przez sformalizowane partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego Strategii ZIT. Dokument ten musi być zgodny z Umową Partnerstwa zawartą pomiędzy Polską a Unią Europejską oraz pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Urząd Marszałkowski z danego województwa.

W Polsce powołanych zostało 17 związków ZIT oraz 7 związków ZIT subregionalnych. Każdy z nich odpowiadać będzie za koordynację inwestycji terytorialnych na obszarze, który obejmuje swoim zasięgiem, pełniąc jednocześnie rolę Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu danego Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach ZIT.

Największym ZIT-em zarówno pod względem powierzchni jak i wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację ZIT (ponad 3 miliardy zł) jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego. I to właśnie jego Strategia ZIT została jako pierwsza zatwierdzona pozytywnie.

- Prace nad przygotowaniem Strategii ZIT rozpoczęły się w 2013 r. Odbywały się one przy pełnym udziale przedstawicieli wszystkich JST na obszarze Subregionu Centralnego, którzy zapewnili identyfikację lokalnych potencjałów i potrzeb oraz zakreślili zasady koordynacji w skali podregionalnej (dla 5 podregionów: bytomskiego, gliwickiego, katowickiego, tyskiego i sosnowieckiego) oraz subregionalnej – informuje Mariusz Śpiewok, dyrektor biura Związku Subregionu Centralnego.

3 mln zł do podziału

Kwota ponad 3 miliardów zł, którą dysponujemy na realizację ZIT w subregionie, zostanie rozdzielona na projekty z zakresu: konkurencyjności MŚP, efektywności energetycznej, OZE, gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska, rewitalizacji oraz infrastruktury społecznej i zdrowotnej, infrastruktury edukacyjnej, regionalnego rynku pracy, regionalnych kadr gospodarki opartej na wiedzy, włączenia społecznego oraz wzmocnienia potencjału edukacyjnego – dodaje.

Pierwsze nabory wniosków w ramach ZIT RPO WSL są już ogłoszone, a do końca roku ogłoszone zostaną kolejne. Wszystkie zgłaszane projekty w tych naborach będą oceniane także pod kątem zgodności ze Strategią ZIT. Muszą zatem wpisywać się w cele zdiagnozowane w tym dokumencie.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.