PARTNER PORTALU
  • BGK

Te programy zmieniły świętokrzyską wieś

  • bad    28 października 2014 - 18:24
Te programy zmieniły świętokrzyską wieś

Podsumowanie realizacji w województwie świętokrzyskim Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013 odbyło się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach podczas konferencji z udziałem beneficjentów – samorządowców, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania i Lokalnych Grup Rybackich oraz stowarzyszeń.
W spotkaniu uczestniczyli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Piotr Żołądek.

Jak podkreślił marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, około połowa projektów zrealizowanych w ramach PROW to projekty infrastrukturalne, ale szczególne znaczenie mają też projekty w ramach działania Leader.

- To nie tylko jedno z działań programu, ale również metoda aktywizacji, poszukiwania inicjatyw oddolnych. To, że ludzie mogą sami zdecydować, jakie projekty chcą zrealizować - to jest wielkim atutem tego programu - mówił marszałek Adam Jarubas, dziękując beneficjentom ze świętokrzyskiego za aktywność i pomysłowość.

Czytaj też: Jak przedsiębiorcy wpiszą się w świętokrzyski RPO?

O roli PROW dla rozwoju terenów wiejskich mówił szeroko Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

- Dziś na obszary wiejskie trzeba patrzeć całościowo. Oferta musi być wielopłaszczyznowa i musi odpowiadać na potrzeby wszystkich mieszkańców tych obszarów. Obecnie przedsiębiorcy patrzą na to, czy są żłobki, przedszkola, place zabaw, infrastruktura kulturalna, baza noclegowa itp. - podkreślał Piotr Żołądek, zauważając, że wieś w ostatnich latach stała atrakcyjnym miejscem do zamieszkania.

Stan realizacji działań w zakresie PROW omówiła Mirosława Mochocka, zastępca dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, które z ramienia Zarządu Województwa wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Ryby 2007-2013. W ramach PROW na lata 2007-2013 województwo świętokrzyskie otrzymało na wdrażanie tzw. działań regionalnych około 540 mln zł.

Środki te były przeznaczone na dofinansowanie zadań z zakresu „odnowy wsi", „podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej", „melioracji", „ scalania gruntów rolnych" oraz działania Leader. Do tej pory zawarto z beneficjentami ponad 2670 umów na kwotę prawie 510 milinów zł.

Czytaj też: Wieś największym beneficjentem zmian ostatnich 25 lat

Najwięcej umów (1632) zostało zawartych w ramach Leadera na tzw. „małe projekty", których beneficjentami są między innymi organizacje pozarządowe, na projekty z zakresu odnowy wsi (593 wnioski), dzięki czemu zrealizowano wiele działań mających na celu aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich, podnoszenie jakości życia na wsi, a także zachowanie i ochronę dziedzictwa kulturowego tych obszarów.

Z zakresu działań wspierających infrastrukturę obszarów wiejskich najwięcej umów (209) zawarto na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową na kwotę ponad 200 mln zł. Poza tym dzięki realizacji projektów infrastrukturalnych wybudowano lub zmodernizowano 8 targowisk stałych, 172 budynki pełniące funkcje kulturalne, 155 obiektów sportowych, placów zabaw lub miejsc rekreacji, 17 obiektów małej architektury, 3,8 km. ścieżek rowerowych, 9,17 km wałów przeciwpowodziowych i in.KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.