Transport miejski w programach Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i RPO. Miasta na prawach powiatu są stratne?

• Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński odpowiedział na interpelację posłów w sprawie różnic, jakie dotykają miasta na prawach powiatu w stosunku do miast wojewódzkich po ostatnim podziale administracyjnym systemu.
•Sprawa dotyczy wsparcia projektów transportu miejskiego, w ramach perspektywy funduszy unijnych 2014-2020.
• Wiceszef MR podkreśla, że wielkość i rodzaj aglomeracji decydują o tym, jaki będzie podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny.
Transport miejski w programach Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i RPO. Miasta na prawach powiatu są stratne?
Podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny uzależniony jest od wielkości i rodzaju aglomeracji - przypomina wiceminister (fot. wikipedia.org)

Wiceszef MR w obszernej informacji przypomniał, że transport miejski w okresie 2014 – 2020 wspierany jest z poziomu krajowego, tj. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) oraz regionalnego (regionalne programy operacyjne), przy czym podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny uzależniony jest od wielkości i rodzaju aglomeracji.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla miast wojewódzkich

„POIiŚ, jako dokument wdrożeniowy, koncentruje się na interwencji w 13 miastach wojewódzkich, w związku z tym nie jest możliwe objęcie wsparciem systemowym i horyzontalnym miast na prawach powiatu” – pisze w odpowiedzi Kwieciński.

Kwieciński podkreśla, że uczynienie z krajowego programu operacyjnego, jakim jest POIiŚ, podstawowego źródła finansowania inwestycji w tych miastach wciąż skutkowałoby brakiem możliwości efektywnego rozwiązania ich problemów rozwojowych, z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz dużą liczbę takich ośrodków miejskich.

Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju (fot. Facebook)
Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju (fot. Facebook)

Wiceminister jednocześnie podkreśla fakt, że miasta na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich objętych interwencją PO Polska Wschodnia) mogą być beneficjentami POIiŚ w zakresie rozwoju ich infrastruktury drogowej. Kwestia ta wynika z możliwości dofinansowania ze środków krajowego programu operacyjnego inwestycji na drogach krajowych, w miastach na prawach powiatu, w ramach trybu konkursowego.

- Z kolei Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) w obszarze transportu miejskiego przewiduje wsparcie dla 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi albo obszarami realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ww. miast wojewódzkich na realizację kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego – pisze Kwieciński.

Kwieciński zaznacza, że powyższy zakres interwencji POPW ukształtowany został, zgodnie z zasadą koncentracji, w toku negocjacji z Komisją Europejską, przy uwzględnieniu takich przesłanek jak ograniczona alokacja oraz ponadregionalny charakter Programu.

Jak czytamy w odpowiedzi, dla uzyskania optymalnych rezultatów interwencji, wdrożono mechanizm gwarantujący komplementarność przedsięwzięć z zakresu transportu miejskiego na poziomie ponadregionalnym oraz regionalnym, zgodnie z którym w POPW zaplanowano do realizacji inwestycje o dużej skali rzeczowej i finansowej, na poziomie regionalnym zaś – projekty uzupełniające, m.in. w ośrodkach subregionalnych.

Wsparcie dla mniejszych miast w regionalnych programach operacyjnych

Wsparcie rozwoju transportu miejskiego mniejszych ośrodków miejskich i miast subregionalnych jest przewidziane natomiast w ramach regionalnych programów operacyjnych (w ramach działań dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej – PI 4e). Wszystkie projekty związane z mobilnością miejską muszą wpisać się w kwestie niskoemisyjności zidentyfikowane w strategiach rozwoju regionalnego, w planach gospodarki niskoemisyjnej i spełniać kryteria zawarte w dokumentach wdrożeniowych regionalnych programów operacyjnych.

 


KOMENTARZE (1)ZOBACZ WSZYSTKIE

Dotacje unijne PO IŚ, PO PW, RPO: zajrzyj na stronę Artmetic!

artmetic ekonsulting, 2016-06-09 22:34:11 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE