PARTNER PORTALU
  • BGK

Transport miejski w programach Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i RPO. Miasta na prawach powiatu są stratne?

  • MN    8 czerwca 2016 - 16:22
Transport miejski w programach Infrastruktura i Środowisko, Polska Wschodnia i RPO. Miasta na prawach powiatu są stratne?

Podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny uzależniony jest od wielkości i rodzaju aglomeracji - przypomina wiceminister (fot. wikipedia.org)

• Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński odpowiedział na interpelację posłów w sprawie różnic, jakie dotykają miasta na prawach powiatu w stosunku do miast wojewódzkich po ostatnim podziale administracyjnym systemu.
•Sprawa dotyczy wsparcia projektów transportu miejskiego, w ramach perspektywy funduszy unijnych 2014-2020.
• Wiceszef MR podkreśla, że wielkość i rodzaj aglomeracji decydują o tym, jaki będzie podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny.
Wiceszef MR w obszernej informacji przypomniał, że transport miejski w okresie 2014 – 2020 wspierany jest z poziomu krajowego, tj. ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW) oraz regionalnego (regionalne programy operacyjne), przy czym podział interwencji pomiędzy poziom krajowy i regionalny uzależniony jest od wielkości i rodzaju aglomeracji.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla miast wojewódzkich

„POIiŚ, jako dokument wdrożeniowy, koncentruje się na interwencji w 13 miastach wojewódzkich, w związku z tym nie jest możliwe objęcie wsparciem systemowym i horyzontalnym miast na prawach powiatu” – pisze w odpowiedzi Kwieciński.

Kwieciński podkreśla, że uczynienie z krajowego programu operacyjnego, jakim jest POIiŚ, podstawowego źródła finansowania inwestycji w tych miastach wciąż skutkowałoby brakiem możliwości efektywnego rozwiązania ich problemów rozwojowych, z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz dużą liczbę takich ośrodków miejskich.

Wiceminister jednocześnie podkreśla fakt, że miasta na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich objętych interwencją PO Polska Wschodnia) mogą być beneficjentami POIiŚ w zakresie rozwoju ich infrastruktury drogowej. Kwestia ta wynika z możliwości dofinansowania ze środków krajowego programu operacyjnego inwestycji na drogach krajowych, w miastach na prawach powiatu, w ramach trybu konkursowego.

- Z kolei Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW) w obszarze transportu miejskiego przewiduje wsparcie dla 5 miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Białystok, Kielce, Lublin, Olsztyn, Rzeszów) wraz z ich obszarami funkcjonalnymi albo obszarami realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) ww. miast wojewódzkich na realizację kompleksowych projektów w zakresie tworzenia nowych bądź rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego – pisze Kwieciński.

Kwieciński zaznacza, że powyższy zakres interwencji POPW ukształtowany został, zgodnie z zasadą koncentracji, w toku negocjacji z Komisją Europejską, przy uwzględnieniu takich przesłanek jak ograniczona alokacja oraz ponadregionalny charakter Programu.

Jak czytamy w odpowiedzi, dla uzyskania optymalnych rezultatów interwencji, wdrożono mechanizm gwarantujący komplementarność przedsięwzięć z zakresu transportu miejskiego na poziomie ponadregionalnym oraz regionalnym, zgodnie z którym w POPW zaplanowano do realizacji inwestycje o dużej skali rzeczowej i finansowej, na poziomie regionalnym zaś – projekty uzupełniające, m.in. w ośrodkach subregionalnych.KOMENTARZE (1)

  • artmetic ekonsulting, 2016-06-09 22:34:11

    Dotacje unijne PO IŚ, PO PW, RPO: zajrzyj na stronę Artmetic!