PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa wdrożeniowa podpisana: 10 najważniejszych zmian w pozyskiwaniu funduszy z UE

  • MN    26 lipca 2017 - 11:22
Ustawa wdrożeniowa podpisana: 10 najważniejszych zmian w pozyskiwaniu funduszy z UE
Ustawę wdrożeniową prezydent podpisał 24 lipca. Wejdzie ona w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. (fot. PTWP)

Ustawa wdrożeniowa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ministerstwo Rozwoju przygotowało w niej pakiet rozwiązań, które mają uprościć procesy związane z wykorzystaniem funduszy UE.
• Ustawa wprowadza szereg rozwiązań do procesu ubiegania się o fundusze z UE, m.in. powołuje Rzecznika Funduszy Europejskich, który np. w razie pojawienia się problemów udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami.

• Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego czy ZUS będą pozyskiwane przez konkretne instytucje samodzielnie, bez udziału wnioskodawcy. Wnioski mają być sprawniej przygotowywane i oceniane, a postępowanie odwoławcze – znacznie skrócone.

• Minister Rozwoju i Finansów będzie mógł przekazać wojewodom część zadań związanych z kontrolą dotrzymania warunków desygnacji przez instytucje w RPO.

Nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. „ustawa wdrożeniowa”), którą 24 lipca 2017 r. zaakceptował prezydent, jest jednym z elementów Konstytucji Biznesu.

Ministerstwo Rozwoju jako najważniejsze zmiany, które ustawa wprowadza, wymienia:

Powołanie Rzecznika Funduszy Europejskich

O interesy beneficjentów będzie dbał Rzecznik Funduszy Europejskich, odpowiedzialny m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych, które będą wpływały na usprawnienie systemu wdrażania. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, udzieli wsparcia w kontaktach z poszczególnymi instytucjami, które wdrażają fundusze unijne. Rzecznika obligatoryjnie powoła instytucja zarządzająca, a fakultatywnie inne instytucje systemu realizacji programów operacyjnych.

Konkursy w rundach

Poszczególne konkursy będą mogły być dzielone na rundy (obecnie brak jasnych uregulowań w tym zakresie, nowelizacja doprecyzuje zasady organizacji rund) co oznacza, że podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w danym terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. Takie rozwiązanie pozwoli wnioskodawcom na skompletowanie wszystkich potrzebnych dokumentów i zapewni możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie planowanego przedsięwzięcia.

Ograniczenie obowiązku przedkładania dokumentów

Ułatwieniem będzie zwolnienie wnioskodawców z obowiązku dostarczenia dokumentów, które instytucja będzie mogła uzyskać sama np. stosowne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego lub ZUS, albo dane z dostępnych powszechnie rejestrów, m.in. KRS.

Ograniczenie liczby dokumentów stosowanych przy realizacji projektu

Przewidziano rezygnację z wytycznych programowych, do których stosowania beneficjenci są obecnie zobowiązani. Aktualnie muszą dostosować się do zapisów ok. 100 różnych dokumentów (wytyczne, zalecenia, instrukcje, szczegółowe opisy osi priorytetowych). Jest to obciążenie, utrudniające realizację projektów. Beneficjent, który podpisze umowę, będzie związany postanowieniami wyłącznie wytycznych wydawanych przez Ministra Rozwoju i Finansów, w ściśle wskazanym zakresie. Zniknie obowiązek analizowania dużej liczby dokumentów.

Sprawniejsze przygotowanie wniosków i ich ocena 

Każdy wniosek o dofinansowanie projektu będzie w pierwszej kolejności oceniany w zakresie spełniania warunków formalnych. Na tym etapie instytucja sprawdza czy wniosek zawiera wszystkie załączniki, jest poprawnie wypełniony i złożony we właściwym terminie. Jeżeli instytucja stwierdzi, że we wniosku są braki lub oczywiste pomyłki, to wezwie wnioskodawcę do ich uzupełnienia albo sama je poprawi i wniosek będzie mógł być skierowany do oceny merytorycznej. Na tym etapie sprawdzane będzie, czy wniosek spełnia tzw. kryteria wyboru projektów, które będą wskazane w regulaminie konkursu. Na tym etapie również będzie możliwe poprawienie wniosku zgodnie z regulaminem konkursu.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • Ewa, 2017-09-23 08:28:10

    Późno, bo późno, ale się odniosę do tych zmian. Wszystkie są dobre, ale najbardziej cenne są zmiany w ocenie. Ocena wniosków, to najsłabsze ogniwo. Ekspercie zaś to często (nie zawsze) osoby o bardzo niskich kwalifikacjach, ale za to znajomi króliczka. W pewnej mazowieckiej instytucji oceniają wyłąc...znie tacy. W związku z tym odrzucane są b. dobre projekty. Ucieka mnóstwo informacji ze składanych wniosków. Koleżanki projekt został odrzucony na Mazowszu, ale identyczny! dostał dofinansowanie w podlaskim, złożony przez kogoś zupełnie koleżance nie znanego.  rozwiń