PARTNER PORTALU
  • BGK

Więcej pieniędzy na zatrudnienie w programie Kapitał Ludzki

  • bad    22 kwietnia 2014 - 17:11
Więcej pieniędzy na zatrudnienie w programie Kapitał Ludzki

14 kwietnia 2014 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w programie Kapitał Ludzki. Decyzja Komisji zamyka rozpoczęty we wrześniu 2013 r. proces zmiany programu, w ramach którego dokonano przesunięć finansowych pomiędzy priorytetami.
W wyniku dokonanych przesunięć finansowych z komponentu centralnego na poziom regionalny zostały realokowane środki w wysokości ok. 81,8 mln euro. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na:1. Wspieranie aktywności zawodowej osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w ramach priorytetu VI PO KL Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

2. Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia osób w najtrudniejszej sytuacji materialnej i zawodowej na rynku pracy oraz likwidację barier ograniczających tym osobom dostęp do rynku pracy w ramach priorytetu VII PO KL Promocja integracji społecznej.

3. Działania wspierające zwalnianych pracowników sektora oświaty, umożliwiające reorientację zawodową tych osób, skrócenie okresu bezrobocia i aktywizację ww. grupy docelowej w ramach priorytetu VIII PO Regionalne kadry gospodarki. Na realizację tych działań przeznaczone zostaną m.in. środki w wysokości 25 mln euro, realokowane z priorytetu III PO KL.

4. Wsparcie edukacji przedszkolnej w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci na początkowym etapie edukacji oraz poprawę jakości tego typu edukacji, a także usprawnienie funkcjonowania szkolnictwa zawodowego w ramach priorytetu IX PO KL Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Po analizie wykorzystania środków w poszczególnych osiach komponentu regionalnego sześć województw zaproponowało zmiany pomiędzy priorytetami, w obrębie środków, którymi dysponują. Realokacje te mają na celu pełne wykorzystanie dostępnej alokacji oraz zwiększenie zakresu wsparcia w najbardziej problemowych obszarach w danym województwie.

Dokonane zmiany pozostają bez uszczerbku dla celów założonych do osiągnięcia w priorytetach PO KL komponentu centralnego, z których dokonywane są przesunięcia środków.

Przed przekazaniem programu do Komisji Europejskiej, projekt zmian został skonsultowany z przedstawicielami wszystkich instytucji zaangażowanych w realizację PO KL na szczeblu centralnym (właściwe resorty i agendy rządowe) i regionalnym (samorząd województwa), jak również z partnerami społeczno-gospodarczymi i przedstawicielami środowisk pozarządowych.

Tutaj znajduje się aktualna wersja programu Kapitał Ludzki.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.