PARTNER PORTALU
  • BGK

Dlaczego opłata za odpady jest bez VAT, a powinno być inaczej

  • Elżbieta Lis    9 maja 2012 - 13:27
Dlaczego opłata za odpady jest bez VAT, a powinno być inaczej

Opłata za gospodarowanie odpadami nie będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Ale polski ustawodawca wadliwie wdrożył zapisy tzw. dyrektywy VAT.
Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. ustawa śmieciowa) nakłada na gminy obowiązek pobierania tzw. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata wynikająca z przepisów tej ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT.

Dotychczas właściciele nieruchomości samodzielnie podpisywali umowy na odbieranie śmieci. Ze znowelizowanych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że obecnie firmy odbierające odpady będą wyłaniane w drodze przetargu przez gminy, a właściciele nieruchomości będą zobowiązani do ponoszenia na rzecz gmin opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Należy rozważyć, czy w świetle regulacji ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT), opłaty te będą podlegały opodatkowaniu VAT.

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatników organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Gmina w zakresie ww. wymienionych opłat będzie wypełniała zadanie własne nałożone na nią przepisami prawa. Zgodnie bowiem z art. 3 ust. 1 ustawy śmieciowej utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy.

Stosownie natomiast do art. 6c tej ustawy, gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W rezultacie, ponieważ gmina w zakresie gospodarowania śmieciami będzie wypełniała zadanie własne, nie będzie działała w charakterze podatnika VAT.

W konsekwencji, gminy nie będą opodatkowywały opłat za zagospodarowanie odpadami podatkiem VAT. Co za tym idzie, gminom nie będzie również przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT wynikającego z faktur wystawionych przez przedsiębiorców wywożących śmieci.

Na marginesie należy wskazać, że polski ustawodawca wadliwie zaimplementował art. 13 dyrektywy 2006/112/WE (tzw. Dyrektywy VAT), z którego wynika, że organy władzy publicznej powinny być uznawane za podatników także, gdy działają na podstawie uprawnień wynikających z przepisów prawa, ale ich wykluczenie z kategorii podatników mogłoby prowadzić do znaczących zakłóceń konkurencji.

Zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie C-430/04 podmiot prywatny świadczący określone usługi może kwestionować brak opodatkowania podmiotu prawa publicznego wykonującego te same usługi.

Praktyka polskich sądów i organów podatkowych pokazuje jednak, że ww. zasada nie jest respektowana, czego przykładem jest m.in. wyrok NSA w sprawie I FSK 852/09.

Sprawa ta dotyczyła opłat pobieranych przez gminę za parkowanie w strefie płatnego parkowania. NSA wskazał, że pobieranie przez gminę opłat za parkowanie wynika z ustawy o drogach publicznych, a nakładanie opłat parkingowych jest jedną z form sprawowania władztwa publicznego, w wyniku którego tego typu należności są ściągane w trybie egzekucji administracyjnej.×
KOMENTARZE (2)

  • zeto, 2012-06-11 14:43:30

    Gospodarowanie odpadami rozwiązanie problemu w gminach za pomocą narzędzia informatycznego (krótki film i prezentacja) Jeden z tematów konferencji EKO GMINA. Zapraszam, więcej na learning.zetorzeszow.pl/zaproszenie2.html
  • opium, 2012-05-14 11:34:52

    Jestem tego samego zdania! POWINNO BYĆ INACZEJ!!!