PARTNER PORTALU
  • BGK

Dodatkowy wodomierz obniży rachunek za ścieki

  • GK    10 kwietnia 2012 - 06:58
Dodatkowy wodomierz obniży rachunek za ścieki

Rada gminy nie może obciążać odbiorcy zakupem i instalacją na własny koszt wodomierza. Wyjątkiem jest – ważny w rozliczaniu ścieków – dodatkowy wodomierz, który liczy bezpowrotnie zużytą wodę.
Tak orzekł wojewoda wielkopolski, unieważniając z powodu rażącego naruszenia ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków część zapisów uchwały Rady Gminy Kotlin w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Według art. 15 ust. 3 tej ustawy, koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego ponosi przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, a urządzenia pomiarowego – odbiorca usług. W dodatku, jak przypomniał wojewoda, art. 27 ustawy mówi, że ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Ilość odprowadzonych ścieków natomiast ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a gdy ich nie ma, na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie. Jednocześnie, według art. 27 ust. 6, w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy usług.

– Zatem nałożenie przez radę gminy na odbiorców usług pobierających wodę z własnych ujęć obowiązku zakupu, zainstalowania na własny koszt, utrzymania i legalizacji wodomierza własnego w innym celu niż określony w art. 27 ust. 6 ustawy jest sprzeczny z prawem – uznał wojewoda w rozstrzygnięciu nadzorczym.

W artykule tym została przewidziana możliwość obciążenia odbiorcy usług obowiązkiem zainstalowania na jego koszt dodatkowego wodomierza, ale tylko dla ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej. Przy czym zgoda przedsiębiorstwa na zamontowanie dodatkowego wodomierza nie jest wymagana. Nadto ustawodawca nie obciążył również odbiorcy usług kosztami legalizacji i utrzymania dodatkowego wodomierza.

Wojewoda przypomniał również, że według art. 15 ust.1 ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, w zakresie uzgodnionym w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji.

W związku z tym wojewoda uznał, że zapisy zawarte w regulaminie ustanawiające obowiązek wybudowania przez przyszłego odbiorcę ze środków własnych urządzeń, nawet za jego zgodą, wykroczyły poza delegację ustawową.

W dodatku osoby, które wybudowały z własnych środków urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne, mogą je odpłatnie przekazywać gminie lub przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu, na warunkach uzgodnionych w umowie. – Zatem zapisy regulaminu dotyczące odpłatnego, bądź nieodpłatnego przejęcia urządzeń są niedopuszczalne – uznał wojewoda, dodając, że rada gminy nie miała też prawa przekazania przedsiębiorstwu kompetencji do określenia wzoru wniosku o zawarcie umowy. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.