PARTNER PORTALU
 • BGK

Gmina nie może samodzielnie wybudować RIPOK-u

 • Piotr Liberski, Maria Witkowska    8 października 2015 - 17:51
Gmina nie może samodzielnie wybudować RIPOK-u

Gmina nie może samodzielnie wybudować, a następnie utrzymywać i eksploatować RIPOK-ów. Fot. Kom-Eko Lublin

Gmina nie może samodzielnie wybudować, a następnie utrzymywać i eksploatować regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina musi to zadanie powierzyć podmiotowi wyłonionemu w konkurencyjnym trybie.
Szereg gmin realizując zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, ze zmianami), powierza część swoich obowiązków własnym jednostkom za wynagrodzeniem w formie rekompensaty. Przy konstruowaniu pożądanej formuły pojawiają się jednak wątpliwości, zarówno co do zakresu zadań, jakie mogą być powierzone, jak i właściwego sposobu ustalenia rekompensaty.

Nie powinno raczej budzić zastrzeżeń przyjęcie, że z zadań, jakie gmina może zlecać swoim jednostkom w celu wykonywania zadań własnych w sferze użyteczności publicznej, wyłączony jest odbiór odpadów komunalnych, który zgodnie z postanowieniami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącej lex specialis wobec przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011, Nr. 45, poz. 236), określa, że odbiór odpadów komunalnych może być realizowany jedynie przez podmiot wyłoniony w trybie przetargu.   

Gmina może zajmować się transportem odpadów

Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowa o świadczenie usług publicznych, na podstawie której następuje powierzenie zadania, obejmowała inne usługi związane z gospodarką odpadami, jak ich transport czy też prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Natomiast problematyczne mogą być kwestie związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

Zgodnie z treścią przywołanej ustawy gmina nie może samodzielnie wybudować, a następnie utrzymywać i eksploatować regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina musi to zadanie powierzyć podmiotowi wyłonionemu w konkurencyjnym trybie – w efekcie przeprowadzenia przetargu, partnerstwa publiczno-prywatnego lub koncesji na roboty budowlane lub usługi. Dopiero kiedy zastosowana procedura okaże się bezskuteczna, gmina może samodzielnie podjąć się realizacji tego zadania.

Niemniej na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ograniczenie to nie dotyczy instalacji wskazanych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, jako zakładów zagospodarowania odpadów, dla których przed dniem wejścia w życie tejże ustawy wydano decyzję (także nieostateczną) o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub których budowa bądź eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie ustawy. Zatem budowa, utrzymanie i eksploatacja takich instalacji może także stanowić przedmiot umowy o świadczenie usług publicznych.

Gmina powinna zagwarantować stały dopływ strumienia odpadów

Jednakże aby dla gminy było opłacalne samodzielne eksploatowanie regionalnej instalacji lub za pośrednictwem spółki komunalnej, to powinna zagwarantować stały dopływ strumienia odpadów komunalnych z regionu do swojego zakładu. W tym celu gminy decydują się na przeprowadzenie przetargu jedynie na odbiór odpadów komunalnych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wskazują konkretną regionalną instalację, do której wykonawca jest zobowiązany zawozić zebrane odpady komunalne.KOMENTARZE (14)

 • Róbta co chceta..., 2015-10-13 19:11:49

  Każda gmina niezadowolona z dotychczasowego RIPOK-u do którego została przypisana może w drodze PPP wyłonić partnera prywatnego do kręcenia lodów na comiesięcznych opłatach jej obywateli... A zadowolone władze argumentują jeszcze przy tym, że za uruchomieniem instalacji do przetwarzania odpadów... stoją pieniądze, które miasto i tym samym mieszkańcy mogą zaoszczędzić dzięki tej inwestycji... - patrz tutaj: rudaslaska.com.pl/i,spore-zainteresowanie-rudzkim-ripok-iem,200274,1138716.html  rozwiń
 • Makrela, 2015-10-13 12:30:55

  My ściągać w przetargach mocno majtki w dół a później kaufen wasze spółki gminne i zapłacić wam euro za zakłady komunalne, nie będziecie musieć więc nic burzyć ani zaorywać – my to wykorzystamy… My lieben wasze zlotowki, my odbierać odpady – wy nam płacić bo gminy zbierać co miesiąc opłaty od miesz...kańców i nam placić… My robić w Polsce dobre geszefty – u nas w Reichu mamy rentowność marne 10, u was 30 procent. My płacić najniższą krajową pracownikom i starać się poprzez pracodawców aby ta najniższa krajowa nie wrastać… Wasze złotówki szybko zamienić na euro i wywieźć do naszej centrali – takie to proste i dobre dla naszej gospodarki… Nam bardzo podobać się polski Ordnung… Przecież podpisaliśmy pakt legislacyjny w 2011 roku nazwany kompromisem, że my zgadzać się na polską "abfall-rewolucję" i zapłaciliśmy wam przed kampanią wyborczą aby jeszcze łatwiej wywozić nasze zyski a wasze comiesięczne opłaty...  rozwiń
 • Sekretariat, 2015-10-12 19:03:30

  Do Główny Specjalista: Eksperci ds. gospodarki odpadami w Związku Miast Polskich dysponują wzorami ogłoszeń o przetargach na wyłonienie i wzór specyfikacji istotnych warunków takich przetargów ogłaszanych z mocy artykułu 3a ustawy śmieciowej...