PARTNER PORTALU
  • BGK

Groźba kar za brak kanalizacji

  • www.esosnowiec.pl (Arkadiusz Kaczor)    8 marca 2012 - 10:37
Groźba kar za brak kanalizacji

Nad gminami w całej Polsce wisi widmo kar, które zgodnie z unijnym prawem będą nakładane od 2015 roku za brak kanalizacji. Sosnowiec w tym przypadku nie jest wyjątkiem.
Już wiadomo, że miasto, głównie z powodów finansowych, nie wykona w pełni planu uregulowania gospodarki wodno – ściekowej. Znaleziono jednak receptę polegającą na strategii pozbywania się kłopotu. Stąd pomysł, aby takie dzielnice jak Kolonia Cieśle, Kolonia Wągródka i Bór wyłączyć z tzw. obszaru aglomeracyjnego.

Przyczyn gorączkowego szukania rozwiązań, pozwalających uniknąć kar, należy zdaniem niektórych szukać w błędnym planowaniu działań zmierzających do uregulowania gospodarki wodno – ściekowej w mieście. – Błąd został popełniony kilka lat temu. Oderwanie od finansowych realiów, które zawsze cechowało władze Sosnowca, spowodowało, że przyjęto nierealne założenie zrealizowania II etapu gospodarki wodno – ściekowej w pełnym zakresie i pełnej wysokości finansowej – ponad 650 mln zł – z czego aż 250 mln zł miały stanowić środki własne. Kiedy w 2007 roku zmienił się rząd okazało się, że projekty przyjęte do realizacji przez poprzednie władze (w tym sosnowieckie) przekraczają znacznie możliwą do sfinansowania wartość inwestycji. Dlatego też minister Bieńkowska wprowadziła warunek zaawansowania prac projektowych na poziomie 40 proc. jako podstawy do zgłoszenia wniosku o dofinansowanie – tłumaczy radny Karol Winiarski.

Jego zdaniem w Sosnowcu zamiast ograniczyć szybko zakres inwestycji i przygotować wymagany zakres projektów, poprzestano na biadoleniu na zły rząd i niekończących się dyskusjach. – A tymczasem odbywały się kolejne konkursy, w których nie mogliśmy brać udziału. Kiedy w końcu zdecydowano się wydzielić dwa obszary: Niwka i Kazimierz (217 mln zł, z czego 101 mln zł miały stanowić środki własne), ogłaszając na pierwszy z nich przetarg na sporządzenie projektu, okazało się, że wszystkie środki przeznaczone w ramach obecnej perspektywy finansowej na ten cel zostały już wykorzystane.

Dopiero ostatnio, mając do dyspozycji marne resztki środków, ogłoszono ostatni konkurs, do którego zgłosiliśmy część obszaru Niwki – mówi radny. – O wiele większy zakres prac ma wykonać ze środków własnych i kredytu bankowego sosnowieckie RPWiK. W międzyczasie jednak sytuacja finansowa gminy stała się na tyle poważna, że nie jesteśmy nawet w stanie poręczyć tego kredytu, nie mówiąc już o sfinansowaniu budowy kanalizacji deszczowej i prac odtworzeniowych na drogach i chodnikach w miejscach prowadzenia robót.

Kanalizacji deszczowej nawet nie zgłosiliśmy do wniosku o dofinansowanie, ponieważ późniejszy brak jej realizacji spowodowałby konieczność zwrotu otrzymanych środków ze względu na niepełny zakres wykonania projektu – dodaje.

Istotne zatem, czy przeprowadzano już jakiekolwiek symulacje odnośnie kosztów jakie poniesie miasto w związku z brakiem skanalizowania jego fragmentów i o karach jakiego rzędu mówimy? – Obecnie brak jest danych, czy zobowiązania Polski związane z akcesją do Unii Europejskiej będą realizowane w terminie (do 2015 roku).

Brak jest również założeń, na podstawie których można uzyskać informację o sposobie rozliczania ewentualnych kar Polski na jej obywateli, tj. czy koszty te ponosić będą jedynie mieszkańcy miejscowości, które nie wypełniły zobowiązań, czy zostaną one uśrednione poprzez opłaty za korzystanie ze środowiska – odpowiada Andrzej Majewski, wiceprezes zarządu sosnowieckiego RPWiK.

W Sosnowcu znaleziono jednak sposób na to, aby zredukować kary. Podjęto bowiem decyzję o wyłączaniu poszczególnych dzielnic z obszaru aglomeracji. – Gmina Sosnowiec złożyła wniosek do marszałka województwa śląskiego o wyznaczenie obszaru i granicy aglomeracji Sosnowca, obejmujący gminy Sosnowiec, Katowice, Czeladź i Mysłowice. Obejmuje on swym zasięgiem realizację sieci kanalizacyjnej, uzasadnioną finansowo i technicznie, przy założeniu akceptowanego przez UE wskaźnika długości sieci. Oblicza się go jako stosunek przewidywanej do obsługi przez budowany system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do realizacji długości sieci kanalizacyjnej. Nie może on być jednak mniejszy niż 120 osób na 1 kilometr sieci – wyjaśnia Andrzej Majewski i dodaje: – Przez to, w celu wypełnienia założeń obowiązujących nasze miasto i zawartych w „Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych”, z uwagi na uwarunkowania prawne, takie dzielnice jak Kolonia Cieśle, Kolonia Wągródka i Bór nie zostały włączone do aglomeracji Sosnowca.

Zdaniem miejskich radnych takie rozwiązanie, w obliczu wcześniejszych zaniedbań, jest teraz niezbędne. – Wyłączenie z planu skanalizowania części obszarów, czyli ograniczenie tzw. obszaru aglomeracyjnego, jest niestety konieczne jeżeli chcemy uniknąć chociaż części grożących nam kar. Po prostu, nie mając środków finansowych nie mamy wyjścia – stwierdza Karol Winiarski.

Przedstawiciele sosnowieckiego RPWiK starają się jednak uspokajać. – Realizacja projektu „Gospodarka ściekowa w Sosnowcu” w latach 2006-2010, obejmującego budowę kolektora Bobrek oraz modernizację oczyszczalni ścieków Radocha II, przyczyniła się do uzyskania obecnego stanu gospodarki ściekowej w mieście. Pozwala ona na dalsze przyłączanie nowych mieszkańców do sieci i tym samym daje możliwość uzyskania efektu ekologicznego zgodnego z założeniami „Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”. Plan wieloletni do 2015 roku realizowany przez naszą spółkę, jak i zadania ujęte w planie gminnym, pozwolą na realizację kanalizacji w obszarze aglomeracji, a tym samym wypełnienie zobowiązań unijnych – zapewnia Andrzej Majewski. Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (2)

  • T. Garlicki odpady@wp.pl, 2012-03-08 20:04:33

    Polskie samorządy nie tylko będą płacić kary za brak kanalizacji ale również za nadmierne składowanie odpadów. W rzeczywistości zapłacą za błędy urzędników wyborcy/obywatele. I to jest kuriozum, Urzędnik ma pensję od obywateli i jeszcze karę za to iż urzędnik nie pracuje jak należy - ale taka pra...wda właśnie.  rozwiń
  • Predator, 2012-03-08 15:42:53

    Nie tylko kary za brak oczyszczania ścieków nam zagrażają - wystarczy wkleić do wyszukiwarki google.pl hasło: "unijne sankcje za odpady" ...