Kiedy można wstrzymać dostawę energii?

  • Przemysław Kaziński
  • 22-05-2012
  • drukuj
Kiedy przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła?
Kiedy można wstrzymać dostawę energii?

Prawna możliwość wstrzymania dostaw paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wprowadzana była do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – prawo energetyczne (Dz. U. z 2006, Nr 89, poz. 625 ze zm.) stopniowo.

W pierwszej kolejności, na podstawie ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne (Dz. U. z 2000 r. Nr 48, poz. 555) ustawodawca umożliwił przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych wstrzymanie jego dostaw, jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że:

1) instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska;
2) nastąpił nielegalny pobór paliw gazowych (art. 6 ust. 3 prawa energetycznego).

Co istotne, w orzecznictwie sądowym przyjmuje się, że dla stwierdzenia zaistnienia nielegalnego poboru nie jest wymagane stwierdzenie winy odbiorcy. Przepis art. 3 pkt 18 prawa energetycznego stanowi, że nielegalne pobieranie energii to pobieranie energii bez zawarcia umowy, z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo-rozliczeniowy.

Z treści tego przepisu wynika wyraźnie, że czyn sprawcy polegający na nielegalnym pobieraniu energii ustawodawca określił od strony przedmiotowej, a więc wskazał te jego cechy, które są określane mianem bezprawności. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 1 kwietnia 2004 r. wydanego w sprawie III SK 23/2004, dla spełnienia tej przesłanki wystarczające jest stwierdzenie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

Z dniem 1 stycznia 2003 r., na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2002 r. o zmianie ustawy – prawo energetyczne (Dz. U. z 2002 r., Nr 135, poz. 1144) do prawa energetycznego wprowadzona została instytucja wstrzymania dostaw paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła z powodu zwłoki w zapłacie.

Tym samym uzupełniony został katalog przesłanek uprawniających przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła do wstrzymania ich dostaw.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE