PARTNER PORTALU
  • BGK

Krakowska plaża prześwietlona przez NIK

  • GK    7 lutego 2012 - 11:47
Krakowska plaża prześwietlona przez NIK

Miasto doprowadziło do sytuacji, w której od lutego br. na terenach gminy i Skarbu Państwa prowadzona jest działalność gospodarcza bez tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości.
Tak wynika z – przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w okresie od 29 czerwca 2011 r. do 23 września 2011 r. – kontroli działań miasta związanych z kompleksem wielofunkcyjnym „Plaża Krakowa”.

NIK nie miała uwag do działań miasta poprzedzających zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych z Sao Beach Investments Sp. z o.o., w ramach której gmina wydzierżawiła na 10 lat w trybie bezprzetargowym na rzecz spółki nieruchomości gruntowe, położone w obrębie 12 – Podgórze na Bulwarze Wołyńskim będące własnością gminy Kraków oraz działkę nr 548/5, stanowiącą własność Skarbu Państwa, na realizację kompleksu wielofunkcyjnego „Plaża Krakowa”.

Izba nie wnosi zastrzeżeń do postanowień umowy dzierżawy zawartej ze spółką w celu prowadzenia kompleksu wielofunkcyjnego „Plaża Krakowa”, z wyjątkiem postanowień w zakresie używania przedmiotu dzierżawy.

Spółka zobowiązała się do zrealizowania i eksploatowania ogólnodostępnego kompleksu wielofunkcyjnego „Plaża Krakowa”, w skład którego wchodziły: plaża jako przestrzeń sportowo-rekreacyjna, tymczasowy obiekt zaplecza plaży na platformie drewnianej składający się z obiektu kubaturowego (restauracja), podestu zadaszonego (kino letnie, wydarzenia kulturalno-rozrywkowe), podestu niezadaszonego (taras z leżakami do plażowania), piaszczyste boiska do sportów plażowych wraz z zielenią towarzyszącą, plac zabaw dla dzieci oraz ciągi komunikacyjne.

Warunki realizacji przedsięwzięcia określone w umowie były zgodne z warunkami zawartymi w decyzjach o warunkach zabudowy i decyzji udzielającej pozwolenia na budowę. Zgodnie z tymi decyzjami obiekt miał funkcjonować sezonowo (nie dłużej niż od połowy kwietnia do połowy września) i po tym okresie powinien być zdemontowany.

Według NIK miasto Kraków (zabierz głos/oceń prezydenta) odpowiednio zabezpieczyło należyte wykonanie umowy poprzez zastosowanie kaucji w wysokości 300 proc. miesięcznego czynszu dzierżawnego netto, umowę ubezpieczenia OC na kwotę 150 tys. zł (wynikającą z kosztorysu inwestorskiego dotyczącego kosztu robót demontażowych i rekultywacyjnych) oraz odebranie od dzierżawcy pisemnego oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się rygorowi egzekucji.

Natomiast postanowienia umowy w zakresie używania przedmiotu dzierżawy, w ocenie NIK, nie zostały uregulowane w stopniu wystarczającym, zwłaszcza w kontekście organizacji w nocy imprez tanecznych z użyciem nagłośnienia. Fakt, iż umowa nie zawierała ani katalogu imprez, które mogły się odbywać na terenie kompleksu, ani ich wykluczenia, potwierdziła na naradzie pokontrolnej dyrektor Wydziału Skarbu Miasta, która uzasadniła to brakiem rozeznania jakiego rodzaju działalność rozrywkowa prowadzona w obiekcie będzie cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców i turystów, z drugiej zaś strony – koniecznością zapewnienia swobody działalności gospodarczej przedsiębiorcy.

„Organizowanie imprez z użyciem nagłośnienia miało istotne znaczenie, gdyż powodowało zakłócanie ciszy nocnej i liczne skargi mieszkańców. Reakcją miasta na te skargi było zwrócenie się do WIOŚ o wykonanie pomiarów akustycznych dla obiektu „Plaża Krakowa” w porze nocnej, w trakcie prowadzonych imprez tanecznych. Badanie takie zleciła także NIK w trakcie trwania niniejszej kontroli, jednak jego wyniki nie dały pełnego obrazu” – stwierdziła NIK.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: