PARTNER PORTALU
  • BGK

Kto wybiera instalacje, do której mają być kierowane odpady komunalne

  • GK/mos.gov.pl    8 listopada 2011 - 09:18
Kto wybiera instalacje, do której mają być kierowane odpady komunalne

Sposób postępowania z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami będzie uzależniony od zakresu przetargu i od umowy zawartej z gminą – wynika z oficjalnej interpretacji Ministerstwa Środowiska.
Zgodnie z nowym przepisem podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do przekazywania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Czytaj też: Przetarg obowiązkiem gminy

W stosunku do tych odpadów nie obowiązuje wymóg przekazania ich do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów i wymóg zagospodarowania w obrębie regionu.

Czytaj też: Będą rozporządzenia do ustawy śmieciowej

Wymóg przekazywania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów dotyczy tylko odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

W przypadku podmiotu odbierającego odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości (dotyczy właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, o ile rada gminy nie objęła ich zorganizowanym przez siebie odbieraniem odpadów), podmiot ten będzie swobodnie podejmował decyzję co do instalacji, do której przekaże odebrane odpady, z uwzględnieniem wymagań wynikających z mocy prawa.

W przypadku podmiotu działającego na podstawie umowy z gminą sposób dalszego postępowania z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami będzie uzależniony od zakresu przetargu i od umowy zawartej z gminą. Należy pamiętać, że to gmina jest zobowiązana do osiągnięcia w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Przetarg może obejmować samo odbieranie, jak i odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Z przepisu dotyczącego zawartości specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które są potem przedmiotem umowy zawieranej z wykonawcą wynika, iż wskazanie w ustawie tych warunków ma charakter jedynie przykładowy. Dlatego poza wymogiem przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji, przedmiotem SIWZ i następnie umowy zawieranej z wykonawcą może być wskazanie instalacji do których mają być przekazywane odpady selektywnie zebrane, oraz sposobu potwierdzania masy przekazanych odpadów i osiągniętych poziomów odzysku.

W przypadku przetargu tylko na odbieranie odpadów komunalnych – podmiot odbierający będzie odbierał odpady komunalne i przewoził je do instalacji wskazanych przez gminę. W umowie może być określony sposób dokumentowania wykonania tego obowiązku.

W przypadku przetargu na odbieranie i zagospodarowanie podmiot odbierający odpady komunalne będzie wybierał i wskazywał w ofercie instalacje, do których będzie przekazywał odpady selektywnie zebrane (gmina je niejako zaakceptuje poprzez wybór jego oferty), a następnie będzie przekazywał gminie informacje na temat masy przekazanych odpadów i osiągniętych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Przepisy ustawy nowelizującej nie wskazują w tym zakresie szczegółowych rozwiązań, a zatem powinny się one znaleźć w SIWZ i w umowie zawieranej z wykonawcą.

Te sposoby postępowania dotyczą zarówno odpadów podlegających zagospodarowaniu w regionalnej instalacji (w praktyce może nie być tu żadnego wyboru, jeżeli w regionie jest tylko jedna regionalna instalacja), jak również odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.