PARTNER PORTALU
  • BGK

Lubelskie podsumowało gospodarkę odpadami

  • pt    1 sierpnia 2014 - 09:18
Lubelskie podsumowało gospodarkę odpadami

W województwie lubelskim w ub. roku na jednego mieszkańca przypadało 235 kg wytworzonych odpadów komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów na mieszkańca to 161 kg czyli 68,5 proc. oszacowanej ilości odpadów wytworzonych.
W 2013 roku w województwie lubelskim zostało zebranych 348,4 tys. ton odpadów komunalnych. W porównaniu z 2012 rokiem oznacza to wzrost o 0,5 proc.  – wynika w raportu lubelskiego oddziału GUS pt. Gospodarka odpadami w województwie lubelskim w 2013 r.

Podobnie jak przed rokiem ponad połowa (58,4 proc.) odpadów komunalnych została zebrana przez firmy oczyszczania z sektora prywatnego (57,4 proc. w 2012 roku), zaś przedsiębiorstwa z sektora publicznego zebrały 41,6 proc. (42,6 w 2012 roku).

W województwie lubelskim w roku 2013 na 1 mieszkańca przypadało 235 kg wytworzonych odpadów komunalnych, natomiast ilość zebranych odpadów komunalnych przypadająca na 1 mieszkańca kształtowała się na poziomie 161 kg, stanowiąc 68,5 proc. oszacowanej ilości odpadów wytworzonych.

Niższa ilość zebranych odpadów od wytworzonych wynika z faktu, że do lipca 2013 r. tylko 64,3 proc. mieszkańców Lubelszczyzny było objętych zorganizowaną zbiórką odpadów.

Czytaj też: W Opolu duże zmiany w gospodarowaniu odpadami

W  lubelskim w 2013 r. udział odpadów zmieszanych w ogólnej liczbie zebranych odpadów komunalnych był nadal wysoki i wyniósł 87,0 proc. (w kraju 86,5 proc.). Na przestrzeni ostatnich lat daje się zauważyć pozytywne aspekty polityki gospodarki odpadami. Powstawanie nowych sortowni i sukcesywne wprowadzanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych spowodowało, że utrzymuje się stała tendencja spadku ilości odpadów zebranych w sposób nieselektywny z 95,1 proc. w 2008 r. do 87,0 proc. w 2013 roku.

Czytaj: Posłowie chcą częstszego odbierania śmieci, co na to samorządy?

W 2013 r.zebrano 303,1 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych, tj. o 2,4 proc. mniej niż w 2012 r. Udział odpadów zebranych selektywnie i wysegregowanych z frakcji suchej jest nadal niewielki, co znajduje swoje uzasadnienie w ograniczonej dostępności do tej formy zbierania odpadów, niewystarczającej ilości zakładów zajmujących się ich przetwarzaniem oraz niskiej świadomości ekologicznej.

W ub. roku  w województwie lubelskim zebrano selektywnie i wysegregowano z frakcji suchej 45 tys. ton odpadów komunalnych, co stanowiło 13,0 proc. wszystkich zebranych odpadów w województwie, gdy średnia krajowa wynosiła 13,5 proc.

W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost o 3,0 proc. selektywnej zbiorki odpadów, jedną z przyczyn tego stanu rzeczy było wprowadzenie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany zasad gospodarowania odpadami komunalnymi wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach znacznie wpłynęły na zmiany w strukturze źródeł pochodzenia wyselekcjonowanych odpadów. Nadal dominującą rolę w ich pozyskiwaniu zajmują gospodarstwa domowe.

W okresie ostatnich pięciu lat ilość odpadów zebranych selektywnie w województwie lubelskim wzrosła ponad dwukrotnie i ich struktura nie uległa większym zmianom.

Spośród wyselekcjonowanych odpadów największą grupę z tendencją wzrostową stanowiło szkło i odpady biodegradowalne, natomiast na podobnym poziomie od lat utrzymuje się zbiórka metali oraz odpadów niebezpiecznych. Na dynamikę wzrostu wysegregowanych odpadów ma wpływ szereg czynników m.in. koniunktura na rynku surowców wtórnych, zasięg selektywnej zbiórki i segregacji, jak również społeczne akcje i zbiórki.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.