PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowieckie rozpoczyna nabór wniosków do projektów wodno-ściekowych

  • bad    9 września 2014 - 18:26
Mazowieckie rozpoczyna nabór wniosków do projektów wodno-ściekowych

Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków na rok 2014 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych planuje ogłoszenie we wrześniu 2014 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Nabór przeprowadzony zostanie w trybie etapowanego konkursu otwartego bez preselekcji. W przypadku konkursu etapowanego regulamin konkursu wskazuje podział naboru wniosków na etapy, które mają wpływ na umieszczanie projektów na listach rankingowych. Projekty złożone w poszczególnych etapach tworzą osobne listy rankingowe. Istnieje możliwość wyczerpania alokacji przeznaczonej na konkurs etapowany już przez projekty złożone w pierwszym etapie.

Czytaj też: Największą wartością służb melioracyjnych jest dobrze przygotowana kadra

Przykładowe rodzaje projektów, które będą polegać dofinansowaniu w ramach konkursu:

* budowa, rozbudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwiania osadów pościekowych -  jako część projektów wodno-ściekowych,

* budowa, rozbudowa i modernizacja elementów systemów zaopatrzenia w wodę: sieci wodociągowych, ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej), zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej, urządzeń służących do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody, urządzeń regulujących ciśnienie wody, działania na rzecz ograniczenia strat (montaż urządzeń),

* budowa, rozbudowa, modernizacja systemów, infrastruktury i urządzeń służących do oczyszczania, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych: sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, przepompowni.

Projekty dotyczące ścieków i sieci kanalizacyjnych mogą być realizowane wyłącznie w aglomeracjach do 15 tys. RLM., które zostały wyznaczone właściwym rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa mazowieckiego, a po aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zostaną w nim oznaczona.

Czytaj też: Tyle wynosi dług Mazowsza

Beneficjentami w ramach konkursu mogą być:

* jednostki samorządu terytorialnego (JST), ich związki i stowarzyszenia;

* jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

* podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno - prywatnym;

* podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd;

* podmioty wybrane w drodze ustawy Prawo zamówień publicznych wykonujące usługi publiczne na podstawie obowiązującej umowy zawartej z jednostką samorządu terytorialnego na świadczenie usług z danej dziedziny.

Dofinansowaniu będą mogły podlegać projekty posiadające na etapie oceny formalnej decyzję pozwolenie na budowę oraz projekty których realizacja nie wymaga posiadania tej decyzji zgodnie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wspierane będą projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego.

W ramach konkursu beneficjent będzie mógł złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie projektu.

Szczegółowe informacje umieszczone będą w regulaminie konkursu, dostępnym przed rozpoczęciem naboru w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa oraz na stronie internetowej: www.mazowia.eu.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.