PARTNER PORTALU
  • BGK

Metod ustalania opłat za śmieci nie można łączyć

  • AW    1 czerwca 2015 - 13:05
Metod ustalania opłat za śmieci nie można łączyć

fot.fotolia

Jeśli rada gminy ustaliła stawkę opłat za odpady komunalnymi wg metody "od gospodarstwa domowego”, to nie może różnicować jej w zależności od ilości osób zamieszkujących dane gospodarstwo – podkreśla WSA w Gdańsku.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku rozpatrywał skargę spółdzielni mieszkaniowej na uchwałę rady gminy z 2013 r. dotyczącą opłat za odpady komunalne (sygn. akt I SA/Gd 17/15).

Spółdzielnia miała zastrzeżenia co do wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik. Podnoszono, że uchwała nie zróżnicowała stawek opłat w zależności od rodzaju zabudowy, zgodnie z art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotem skargi był też rzekomy brak konsultacji społecznych.

WSA uznała skargę za zasadną - uchwała został unieważniona - ale z innych przyczyn niż te wskazywane przez spółdzielnię.

Opłaty za śmieci według jednej z dwóch metod

Radni ustalili opłatę za odpady wybierając metodę „od gospodarstwa domowego", jednocześnie przyjęli różne stawki z zależności od tego czy gospodarstwo zamieszkuje 1, 2, 3 czy 4 i więcej osób. Zdaniem sądu, według stanu prawnego obowiązującego na dzień podjęcia uchwały, narusza ona przepisy prawa.

- Rada gminy zdecydowała się na wybór metody określonej w art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przepis ten jest jednoznaczny, pozwalając radzie gminy na określenie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od "gospodarstwa domowego". W przypadku zatem wyboru tej metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi rada gminy władna jest jedynie do wskazania jednej stawki takiej opłaty od gospodarstwa domowego, bez względu na jego wielkość (liczbę osób w nim zamieszkujących). Z żadnego przepisu prawa nie wynika bowiem upoważnienie dla rady gminy do wprowadzenia w ramach metody wymienionej w art. 6j ust. 2 u.c.p.g. dodatkowego kryterium, jakim jest podział gospodarstw domowych na kategorie zależne od liczby osób w nich zamieszkujących i zróżnicowanie na tej podstawie wysokości stawki opłaty – czytamy w wyroku gdańskiego sądu.

WSA przypomina, że w art. 6j ust. 1 i 2 u.c.p.g. wskazano dwie metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami od właściciela nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Pierwsza polegająca na ustaleniu opłaty jako iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość (pkt 1), lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości (pkt 2), lub też powierzchni lokalu mieszkalnego (pkt 3) oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 u.c.p.g.

Metoda ta przewiduje więc ustalenie jednej stawki za gospodarowanie odpadami, a następnie uzależnienie wysokości opłat od okoliczności wskazanych w pkt 1-3. Jeżeli rada gminy zdecyduje się na wybór tej metody, opłata jaką będzie zmuszony uiścić właściciel nieruchomości uzależniona będzie m.in od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

Natomiast druga z przewidzianych metod przewiduje uchwalenie jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.

W sytuacji gdy rada gminy decyduje się na tą metodę rezygnuje m.in z możliwości uzależnienia wysokości opłaty od okoliczności wskazanych w art. 6j ust. 1 pkt 1-3 u.c.p.g. i ustala ona jedną, stałą stawkę dla gospodarstwa domowego i może ją ewentualnie zróżnicować tylko w zależności od tego, czy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny (art. 6k ust. 3 u.c.p.g.).

Natomiast w przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2 u.c.p.g. (nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.

W przypadku zaś nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1-3.

 

 

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (2)

  • red., 2015-06-01 15:39:25

    Zwróciliśmy się w tej sprawie o stanowisko ministerstwa środowiska, którym podzielimy się na łamach serwisu Portalsamorzadowy.pl
  • PrawoDlaSamorządu.pl, 2015-06-01 15:05:34

    Cytowane orzeczenie uznać należy za kontrowersyjne. Z argumentami na rzecz tezy przeciwnej można zapoznać się w artykule "Różnicowanie stawek „opłat za śmieci” w zależności od wielkości gospodarstwa domowego" dostępnym w Portalu PrawoDlaSamorządu