PARTNER PORTALU
  • BGK

Ministerstwo Środowiska nie zgadza się z zarzutami NIK

  • pt/pap    29 marca 2017 - 08:39
Ministerstwo Środowiska nie zgadza się z zarzutami NIK
Opóźnienie aktualizacji planów w 2016 r., spowodowane zostało późnym uchwaleniem Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (fot.fotolia)

Przyjęcie Krajowego planu gospodarki odpadami nie było opóźnione - podkreśla Ministerstwo Środowiska, odnosząc się do zarzutów NIK. Dodano, że resort pomagał w przygotowywaniu wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
Najwyższa Izby Kontroli jako niedostateczne i nieskuteczne oceniła działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych.

Z zarzutami NIK nie zgadza się Ministerstwo Finansów.

Zdaniem resortu sporządzenie Krajowego planu gospodarki odpadami nie było opóźnione.

W ten sposób resort odpowiada na część zarzutów Najwyższej Izby Kontroli, która w marcu jako niedostateczne i nieskuteczne oceniła działania organów administracji publicznej na rzecz prawidłowego zagospodarowania odpadów komunalnych. Nieprawidłowości stwierdzono na wszystkich szczeblach systemu gospodarki odpadami.

Kontrolerzy wskazali, że zarządy województw z opóźnieniem aktualizowały wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zarówno w 2012 r., jak i w 2016 r., a organy wykonawcze gmin nie zawsze dostosowywały do tych planów regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach.

Opóźniony Krajowy plan gospodarki odpadami

Opóźnienie aktualizacji planów w 2012 r. spowodowało opóźnienia we wdrażaniu nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Opóźnienie aktualizacji planów w 2016 r., spowodowane zostało późnym uchwaleniem Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Kpgo).

Ministerstwo w specjalnym komunikacie nie zgodziło się z zarzutem NIK, że przyjęcie Kpgo było opóźnione. "Plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat, co oznaczało konieczność jego aktualizacji nie później niż w 2016 r. Uchwała Rady Ministrów w sprawie Kpgo 2022 została przyjęta 1 lipca 2016 r. Kpgo został zaktualizowany wcześniej niż wymagały tego przepisy ustawy o odpadach" - podkreślono.

Resort dodał, że zakończenie procedury opiniowania wojewódzkich planów gospodarki odpadami i uzgadniania planów inwestycyjnych zależało od prac prowadzonych przez urzędy marszałkowskie nad rozpatrywaniem i uwzględnianiem uwag zgłoszonych przez MŚ.

"MŚ podejmowało szereg działań wspierających samorządy, aby prace nad tymi dokumentami zostały zakończone jak najszybciej. W 2015 r. rozpoczął prace Zespół do spraw aktualizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Przygotowaliśmy też wytyczne do sporządzania krajowego oraz wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Wydane też zostało rozporządzenie w sprawie sposobu i formy sporządzania wpgo oraz wzoru planu inwestycyjnego. Nie można zatem powiedzieć, że ze strony MŚ były w tym zakresie jakieś opóźnienia czy brak wsparcia dla samorządów. Cały czas prowadzimy indywidualne konsultacje z urzędami marszałkowskimi, podczas których w trybie roboczym omawiane są projekty wojewódzkich planów gospodarki odpadami i planów inwestycyjnych" - wyjaśniono w piśmie.

Baza danych

Ministerstwo odnosząc się do uwag NIK odnośnie utworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami zapewniło, że taka baza powstanie najpóźniej do 1 stycznia 2019 r.

Izba w raporcie dodała, że mimo iż od 1 stycznia ub.r. obowiązują przepisy, które zakazują kierowania na składowiska odpadów kalorycznych (np. plastikowe), to przez niedostosowanie instalacji zdarza się, że takie śmieci są magazynowane.×
KOMENTARZE (1)

  • Róbta co chceta, 2017-03-30 08:29:59

    Jedno jest pewne - mimo tego, że rząd powołuje wyszehradzkie zespoły innowacyjności - to w gospodarce odpadami za szukanie sposobów na bardziej efektywną segregację odpadów czyni odpowiedzialne jedynie gminy - sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/transmisje.xsp?unid=7D0822700D98B97EC12580810050672A#