PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK na cmentarzu

  • GK    7 grudnia 2011 - 09:58
NIK na cmentarzu

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia budowę nowego cmentarza komunalnego w Zielonej Górze. Negatywnie natomiast brak nadzoru nad częścią wykonywanych robót budowlanych.
Lokalizację nowego cmentarza zaplanowano na bardzo trudnym terenie, na którym różnica wysokości pomiędzy najwyższym i najniższym punktem wynosiła 22 metry, czego skutkiem była konieczność zaprojektowania i wykonania znacznych ilości robót ziemnych i umiejscowienia większości pól grzebalnych na nasypach.

Łącznie zaprojektowano 21.219 miejsc grzebalnych i miejsc na urny. Budowa cmentarza trwała od 2005 r. do 2008 r. Łączna wartość prac wyniosła 19.320,7 tys. zł.

NIK stwierdziła, że – poza jednym przypadkiem – zlecanie robót następowało z zachowaniem wymogów ustawy Prawo zamówień publicznych. Z naruszeniem przepisów tej ustawy zlecono jednak wykonanie przepompowni ścieków, rurociągu tłocznego, kanalizacji sanitarnej, parkingu i dróg o wartości brutto 1.591.002 zł.

Zamówienia tego udzielono w trybie negocjacji bez ogłoszenia (art. 62 ust. 1 pkt 4 Pzp), bez spełnienia wynikających z tego przepisu przesłanek uprawniających do zastosowania tego trybu zamówienia. W wyniku przeprowadzonego postępowania, ówczesny wiceprezydent miasta odpowiedzialny za jego udzielenie, został uznany winnym nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

NIK krytycznie też ocenia brak wyegzekwowania od wykonawcy cmentarza ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania robót. Tymczasem już po kilku miesiącach od oddania cmentarza do użytkowania, w miejscach pochówku zaobserwowano zjawisko zapadania grobów, zarówno obudowanych drewnianymi kasetami, jak i kamiennymi nagrobkami.

Dodatkowo, jak zauważyła NIK, w dziennikach budowy cmentarza brak było jakichkolwiek zapisów dotyczących – niezbędnych w tych warunkach – robót związanych z zagęszczaniem gruntu na polach grzebalnych.

„Nieprawidłowości te świadczą o niezapewnieniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego należytej kontroli sposobu wykonywania robót przez wykonawcę” – stwierdza NIK.

Dlatego izba wniosła o zapewnienie realizacji przez administrację cmentarza przedsięwzięć ograniczających skutki stwierdzonych w toku kontroli nieprawidłowości i ocenę możliwości właściwego zagęszczenia i uformowania nasypów jeszcze nieużytkowanych oraz rozważenie podjęcia kroków prawnych przeciwko wykonawcy cmentarza, w szczególności z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót budowlanych.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.