PARTNER PORTALU
  • BGK

NIK pozytywnie o gminnym zasobie komunalnym

  • Tydzień Ziemi Śremskiej    19 września 2011 - 10:22

Inspektorzy NIK w lipcu przeprowadzili kontrolę realizacji przez gminę Śrem zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Po niej sformułowane zostało tak zwane "wystąpienie pokontrolne".
- Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizację zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w badanym okresie, pomimo stwierdzonych uchybień - tak zaczyna się ów dokument, z którego można się dowiedzieć, że gmina dopełniła obowiązku opracowywania i uchwalania stosownych dokumentów, takich jak na przykład Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, czy wieloletnie plany gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Podobnie pozytywnie NIK oceniła kształtowanie polityki przestrzennej gminy oraz przeznaczanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospodarowania.

- W kontrolowanym okresie Gmina Śrem posiadała w mieszkaniowym zasobie od 88 do 89 budynków, w których znajdowało się od 792 do 823 lokali. Przeważająca większość budynków mieszkalnych pochodziła sprzed 1945 roku. Według stanu na koniec 2010 r. 80 budynków z tego zasobu zostało zakwalifikowanych do remontów, z czego wyremontowano 27 (34% planu). Spośród 645 lokali w tych budynkach wyremontowano zaledwie 31 (5% planu). W ocenie NIK nieprzeprowadzenie niezbędnych remontów budynków i lokali zasobu wpływa na dekapitalizację zasobów mieszkaniowych - czytamy w dokumencie NIK.

Dalej można się dowiedzieć, że szczególnej uwagi wymaga sposób zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy, którym zajmuje się ŚTBS. - Zdaniem NIK ta ostatnia kwestia, w kontekście realizacji planów remontów, wymaga szczególnej uwagi, albowiem Urząd w kontrolowanym okresie przeprowadził w Śremskim TBS wyłącznie kontrolę w zakresie wydatków poniesionych przez Spółkę w ramach umowy o zarządzanie zasobem gminnych nieruchomości, nie zaś w zakresie wypełniania przez zarządcę zadań co do utrzymania zasobu w należytym stanie technicznym - podkreślają autorzy pokontrolnego dokumentu.

Do uwag odniósł się burmistrz Adam Lewandowski, który stosowne pismo skierował do NIK pod koniec lipca. W nim między innymi informuje, że "...projekt przyszłej umowy o zarządzanie w ramach przygotowywanego zamówienia publicznego na tę usługę przewiduje bardzo szeroki zakres obowiązków przyszłego zarządcy w zakresie dbałości o stan techniczny powierzonej substancji mieszkaniowej".

Ponadto burmistrz informuje, że polecił, by dział techniczny ŚTBS przygotował wieloletnie plany remontów zawierające zakres najpilniejszych prac. - Aktualnie przygotowywana jest analiza zasobu gminnego będącego w zarządzaniu przez Śremskie TBS Sp. Z o.o. mająca na celu opracowanie jednego dokumentu zawierającego kompleksową wiedzę o zasobie, zwłaszcza o stanie technicznym budynków, wyposażeniu i stanie technicznym poszczególnych lokali. W pierwszej kolejności zostanie przygotowane opracowanie dotyczące stanu technicznego budynków ze szczegółowym określeniem potrzeb remontowych, z podziałem na pilność wykonania i szacunkowy koszt - wyjaśnia burmistrz, zapowiadając powstanie takiego dokumentu do końca pierwszego kwartału przyszłego roku.

Pełna treść wystąpienia pokontrolnego i odpowiedzi burmistrza jest dostępna na stronach internetowych gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce "kontrole".
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.