PARTNER PORTALU
 • BGK

NIK sprawdził ochronę jakości wody przeznaczonej do spożycia

 • MIW    11 stycznia 2017 - 09:58
NIK sprawdził ochronę jakości wody przeznaczonej do spożycia
Ponad 40 proc. kontrolowanych wójtów, czy burmistrzów nie informowało odpowiednio mieszkańców gminy o jakości wody. (fot. pixabay.com)

• Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli działania podejmowane przez gminy i przedsiębiorstwa wodociągowe nie gwarantują należytej ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
• Związane jest to m.in. z brakiem stref ochronnych wokół ujęć wód i słabym nadzorem gmin nad gospodarką ściekową na ich terenie.
• Ponad 40 proc. kontrolowanych wójtów, czy burmistrzów nie informowało mieszkańców gminy o jakości wody, w sposób wymagany przepisami prawa.
Jak przypomina NIK zbiorowe zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w tym zapewnienie ciągłości dostaw i odpowiedniej jakości wody, należy do zadań własnych gminy. Zadania te realizowane są przez przedsiębiorstwa wodociągowe, zaś nadzór nad jakością tej wody sprawują z kolei organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Jako, że źródłem zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną do spożycia są ujęcia wód podziemnych oraz powierzchniowych, to kluczowym zadaniem dla władz publicznych jest utrzymanie jakości ujmowanych wód, a tam gdzie jest to konieczne także poprawa ich jakości. Realizowane jest to m.in. poprzez określenie, w ramach pozwoleń wodnoprawnych, warunków poboru wód oraz ustanawianie stref ochronnych tych ujęć.

Wokół ujęć powinne być strefy ochronne. Często ich jednak nie ma

Ochronie jakości wód służy ustanawianie stref ochronnych ujęć wód, na terenie których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wód. Strefa ochronna dzieli się na teren ochrony bezpośredniej (teren tuż przy ujęciu wody) i teren ochrony pośredniej (dotyczy większego obszaru, na którym należy eliminować potencjalny niekorzystny wpływ działalności człowieka (przemysł, produkcja rolnicza) na jakość ujmowanych wód. Bez ustanowienia tych stref nie można egzekwować odpowiedniego zabezpieczenia samych ujęć jak i warstw wodonośnych, z których ujmowana jest woda, w tym odpowiedniego oznakowania tych terenów.

Tymczasem – jak stwierdza w swym raporcie NIK - ponad 40 proc. kontrolowanych właścicieli ujęć wód nie wystąpiło o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej teren ochrony pośredniej, pomimo przesłanek wskazujących na potrzebę ustanowienia takiego obszaru. W ten sposób nie eliminowano wysokiego ryzyka niekorzystnego wpływu zanieczyszczeń na warstwy wodonośne i pogorszenia się jakości ujmowanych wód. Także ponad 50 proc. właścicieli ujęć wód nie wystąpiło o ustanowienie strefy ochronnej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej. Tłumaczyli się oni brakiem obowiązku prawnego w tym zakresie.

Czytaj : Czy polskie przepisy prawne gwarantują bezpieczeństwo wody?

Zdaniem NIK brak ustanowienia stref oznacza ryzyko nieuwzględnienia ich w dokumentach planistycznych, przez co mogły zostać niewprowadzone ograniczenia zapobiegające i przeciwdziałające szkodliwemu wpływowi urbanizacji na jakość wód.

Samorządy nie kontrolują szamb

Istotnym źródłem możliwego zanieczyszczenia poziomów wodonośnych, wykorzystywanych do pobierania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jest zanieczyszczenie gruntu i wód w wyniku nieprawidłowego zbierania i usuwania nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadając kanalizacji korzystają ze zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb. W kontrolowanych przez NIK gminach stopień ich skanalizowania wynosił od ponad 26 proc. do blisko 93 proc. Pozostali mieszkańcy gmin korzystali głównie z szamb.×
KOMENTARZE (4)

 • Wodą też można kręcić, 2017-01-11 17:43:34

  NIK delikatnie zwraca uwagę na opóźnienia w realizacji programu koszeryzacji procesów uzdatniania wody - portalsamorzadowy.pl/rozmowa-tygodnia/ppp-bot-oraz-prywatyzacja-to-rozwiazania-dla-polskich-wodociagow,32834.html
 • obserwator1, 2017-01-11 17:01:23

  Cały artykuł poświęcony jest tematowi wiążącemu się z jakością wody pitnej ale o samej rzeczywistej jakości nie ma żadnej wzmianki.
 • glaters2, 2017-01-11 13:24:21

  Do glaertes1: A Ty już tam byłeś, czy dopiero się wybierasz ?