PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe taryfy za wodę i ścieki: Radni mają niewiele do powiedzenia

  • AW    28 września 2017 - 12:47
Nowe taryfy za wodę i ścieki: Radni mają niewiele do powiedzenia
W ocenie radnych spółka sporządzając taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę naruszyła zasady "ochrony interesów odbiorców usług". To za mało by nie przyjąć taryfy (fot.pixabay)

- Odmowa zatwierdzenia taryfy nie może być oparta wyłącznie na subiektywnej ocenie radnych lub na samym przekonaniu, że sporządzone ona zostały na podstawie nierzetelnych kalkulacji – orzekł WSA w Poznaniu.
Sąd rozpatrywał skargę wojewody na uchwałę rady miasta ws. odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Wojewoda domagał się stwierdzenia nieważności zaskarżonej uchwały w całości ze względu na niewskazanie w treści uchwały bądź jej uzasadnienia, które z konkretnych norm prawnych naruszyła spółka opracowując taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Sąd podzielił opinię wojewody i uznał uchwałę za nieważną. 

- W orzecznictwie utrwalony został pogląd, zgodnie z którym rada podejmując uchwałę o odmowie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków musi wskazać konkretne przepisy, które zostały naruszone przez przedsiębiorstwo przy sporządzaniu taryf – czytamy w uzasadnieniu wyroku ( syg. akt. IV SA/Po 289/17).

Burmistrz sprawdza, rada przyjmuje

W myśl art.24 ust.4 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (u.z.z. ) wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, o których mowa w art. 20 ust. 4 pkt 1, pod względem celowości ich ponoszenia.

Zgodnie z art.24 ust.5 u.z.z. Rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo o odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami.

Jak przypomina WSA, zgodnie z art. 24 ust. 5 u.z.z. przesłankę podjęcia uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf stanowi sporządzenie ich niezgodnie z przepisami.

Tymczasem z uzasadnienia do analizowanej uchwały wynika jedynie, iż w ocenie radnych spółka sporządzając taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę naruszyła zasady "ochrony interesów odbiorców usług" oraz "optymalizacji kosztów".

- Brak wskazania przepisów, niezgodnie z którymi zostały sporządzone taryfy, jest istotnym naruszeniem prawa ze wskazanych już powodów. Usankcjonowanie takiego sposobu podejmowania uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf powodowałoby zupełną dowolność podejmowania decyzji w tej kwestii przez radę. Dodano, że taryfa została pozytywnie zweryfikowana przez organ wykonawczy gminy w zakresie przyznanych mu kompetencji. W takiej sytuacji rada odmawiając zatwierdzenia taryf winna wykazać ich sprzeczność z przepisami w sposób na tyle szczegółowy aby podważyć pozytywne ustalenia organu wykonawczego gminy, czego w niniejszej sprawie nie uczyniła – podkreśla sąd.

Jak dodaje, odmowa zatwierdzenia taryf nie może być oparta wyłącznie na subiektywnej ocenie wysokości zaproponowanej taryfy lub na samym przekonaniu, że sporządzone one zostały na podstawie nierzetelnych kalkulacji i danych, wymaga natomiast wykazania jej nielegalności.

- Rada gminy nie jest upoważniona do samodzielnej weryfikacji legalności i celowości sporządzania taryf. Zatwierdza ona tylko taryfy pozytywnie zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), odmowa zaś ich zatwierdzenia następuje, gdy w ocenie organu wykonawczego taryfy zostały sporządzone niezgodnie z przepisami prawa. W przypadku zatwierdzenia taryf przez właściwy organ, rada gminy nie może kwestionować prawidłowości ich ustalenia, a tym bardziej odmówić ich zatwierdzenia (wyrok WSA w Olsztynie z dnia 6 maja 2014 r., II SA/Ol 269/14) – resumuje WSA w Poznaniu.

Będą zmiany w zatwierdzaniu taryf

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2018 r., jeśli zostanie przyjęta nowelizacja ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zatwierdzania taryf, a także rozstrzyganie sporów pomiędzy odbiorcami usług a przedsiębiorstwami będzie zajmował się regulator cen wody w Wodach Polskich.

Co istotne, taryfy zatwierdzone przed wejściem w życie nowelizacji, zachowają swoją moc. - Tym samym, przedsiębiorstwa które uzyskają zatwierdzenie taryf przed wskazanym terminem, objęte zostaną nową procedurą taryfową dopiero w przypadku kolejnej taryfy - mówi Mateusz Faron prawnik z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • obs1248, 2017-09-28 18:16:18

    Chyba należy sprawdzić liczebność i wynagrodzenie rady nadzorczej oraz ścisłego zarządu.Gdzieś ta kasa wycieka. Rurami pewnikiem nie.