PARTNER PORTALU
  • BGK

Nowe wyzwania dla samorządu

  • malopolskie.pl    12 stycznia 2011 - 09:18

Zarząd Województwa Małopolskiego zapoznał się z informacją w sprawie zmian regulacji prawnych dotyczących ustawy o odpadach i innych ustaw. Nakładają one m.in. nowe obowiązki na samorząd województwa.
Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza m.in. obowiązek:
- przygotowania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do końca grudnia 2011 roku;
- przygotowania uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
- aktualizacji planów gospodarki odpadami nie rzadziej, niż co 6 lat;
- sprawowania kontroli nad prowadzącym regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych;
- weryfikacji i przetwarzania przez marszałka województwa sprawozdań przekazanych raz do roku przez gminy z realizacji zadań gmin z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Projekt założeń do zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie implementacji dyrektywy CAFE zakłada m.in. że:
- nastąpi zmiana organu właściwego do opracowania projektu programu ochrony powietrza z marszałka województwa na zarząd województwa.
- wprowadzone zostaną standardy jakości powietrza dla pyłu drobnego PM2,5.
- jeżeli standardy, jakości będą przekraczane, po 3 latach od wejścia w życie ustawy konieczna będzie aktualizacja programu ochrony powietrza.
- projekt programu ochrony powietrza powinien być dodatkowo opiniowany przez właściwych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (w ciągu 1 miesiąca). Obecnie istnieje obowiązek opiniowania jedynie przez starostów powiatów.
- Zarząd Województwa będzie zobowiązany do uzgadniania programów ochrony powietrza z innymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi (m.in. wojewódzkimi programami ochrony środowiska, regionalnymi programami operacyjnymi, koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju) w celu zapewnienia ich spójności.
- Sejmik Województwa powinien określić w drodze uchwały plan działań krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomu alarmowego substancji w powietrzu w danej strefie.
- Zarząd Województwa powinien przedkładać ministrowi środowiska, co 3 lata sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych.
- wojewoda będzie sprawował nadzór nad przygotowaniem i wykonaniem programów ochrony powietrza, natomiast wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie organem kontrolnym w tym zakresie.
- pozwolenia zintegrowane oraz pozwolenia na wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza będą wymagały dostosowania do wymogów ustawy (zarówno na wniosek jak i z urzędu) w zakresie uwzględnienia poziomów docelowych i dopuszczalnych pyłu PM2,5 oraz oszacowania wielkości emisji niezorganizowanej oraz wskazania metod jej ograniczania w terminie do końca 2014 r.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.