PARTNER PORTALU
 • BGK

Odpadowe plany daleko w lesie

 • KN    12 kwietnia 2012 - 13:19
Odpadowe plany daleko w lesie

Jedynie kilka województw jest na tyle zaawansowanych w pracach nad planami gospodarki odpadami, aby prawdopodobne było dotrzymanie ustawowego terminu ich uchwalenia. A od tego wiele zależy.
Od kiedy podmiot odbierający odpady od właściciela nieruchomości przekazuje je do regionalnej instalacji wskazanej w uchwale sejmiku województwa?

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Jednocześnie art. 15 ustawy o odpadach stanowi, że wraz z uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami sejmik województwa podejmuje uchwałę w sprawie jego wykonania. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami określa m.in. regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami jest aktem prawa miejscowego. Ten ostatni przepis ma wpływ na kwestie terminu, o którym mowa w pytaniu.

Jeśli bowiem przyjmiemy, że do pojawienia się regionalnej instalacji, konieczna jest uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu, to ważne jest określenie możliwej daty wejścia w życie tej uchwały. Zgodnie z Konstytucją RP (art. 88), warunkiem wejścia w życie aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych. Zgodnie z tą ustawą akty prawa miejscowego podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Ustawa ta ustanawia również generalną zasadę, zgodnie, z którą akty normatywne zawierające przepisy powszechnie obowiązujące ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Ustawa przewiduje również możliwość skrócenia okresu wejścia w życie aktu normatywnego stanowiąc, że dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia aktu w dzienniku urzędowym, jednakże tylko wówczas, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.

Oprócz ogólnych zasad, o których mowa powyżej ważne jest, kiedy samorządy poszczególnych województw zakończą proces uchwalania planów. Obecnie jedynie kilka województw jest na tyle zaawansowanych w pracach nad planami gospodarki odpadami, aby prawdopodobne było dotrzymanie ustawowego terminu (uchwalenia, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, zaktualizowanego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami). Zgodnie z art. 20 ustawy z 1 lipca do dnia wejścia w życie uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebrane od właścicieli nieruchomości do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy o odpadach.

Na koniec należy dodać, że przepisy dotyczące kar pieniężnych za nieprzekazywanie odpadów komunalnych do regionalnej instalacji wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. Jednakże vacatio legis nie dotyczy sankcji w postaci zakazu, w drodze decyzji, wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres 3 lat.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (3)

 • Polacy nic się nie stało, 2012-04-12 21:13:05

  Rządy zwlekały co najmniej dziesięć lat z implementacją unijnych zasad zarządzania i finansowania do polskiej gospodarki odpadami komunalnymi – to teraz województwa mogą sobie też pobimbać trochę… W końcu jest demokracja – na złość Rzeczpospolitej – marszałko...wie także mogą mieć prawo olewać potrzebne reformy…  rozwiń
 • T. Garlicki odpady@wp.pl, 2012-04-12 19:10:19

  Wejście praktyczne nowej ustawy w życie będzie kulało. Administracja terenowa nie posiada rejonowych instalacji do selekcji mieszanego strumienia odpadów komunalnych. Te które istnieją lub są budowane oddzielą jedynie 20% surowców wtórnych a więc poniżej norm prawnych. Jest innowacyjna opatentowan...a technologia selekcji w całości mieszanego strumienia odpadów bez składowania - pytać  rozwiń
 • Zadna nowość, 2012-04-12 17:16:03

  Ileż można o tym trąbić - to wszytsko już wiemy