PARTNER PORTALU
 • BGK

Opłata na pokrycie kosztów wywozu odpadów stała się źródłem zarobków dla JST?

 • MN    2 grudnia 2016 - 13:02
Opłata na pokrycie kosztów wywozu odpadów stała się źródłem zarobków dla JST?
Poseł Piotr Uruski pisze do ministra środowiska o powszechnym zjawisku łamania prawa przez JST. (fot. arch. posła/piotruruski.pl)

• Poseł Piotr Uruski (PiS) w interpelacji do ministra środowiska pisze o naruszaniu dyscypliny jawności i przejrzystości finansów publicznych przez samorządy.
• Chodzi o opłaty wnoszone przez mieszkańców na pokrycie kosztów wywozu odpadów, z których – jak pisze poseł – gminy uczyniły sobie stałe, dodatkowe źródło dochodów.
• Jako przykład podaje 30 gmin, które w latach 2013-2015 osiągnęły sporą nadwyżkę opłat z tytułu wywozu odpadów.
Poseł Uruski pisze w interpelacji o powszechnym zjawisku łamania obowiązującego prawa, które polega na przeznaczaniu części opłat pobieranych od mieszkańców miast i gmin na inne cele, niż na pokrycie kosztów gospodarki odpadami komunalnymi, wbrew wyraźnym zapisom zamieszczonym w ustawie.

– Jest to ważny problem, powodującym szkodliwe dla naszego społeczeństwa skutki i mający zasięg ogólnopolski – podkreśla Piotr Uruski i powołuje się na ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695,1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87).

Poseł powołuje się na szacunki, według których z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jednostki samorządowe szczebla podstawowego wydają około 5 mld złotych rocznie. Dodaje przy tym, że dokonana w 2012 roku zmiana systemu gospodarki odpadami (tzw. ustawa śmieciowa z 13 września 2012 r.) nałożyła na gminy obowiązek organizacji gospodarki odpadami, w tym ustalanie i pobieranie opłat od mieszkańców oraz ponoszenie kosztów odbioru odpadów. Intencją ustawodawcy było, aby ponoszone przez gminy koszty były w całości pokrywane przez mieszkańców.

– Z analizy przeprowadzanych audytów, wydanych ekspertyz i opinii wynika, że gminy ustalają odpłatności od mieszkańców na poziomie wyższym, niż uzasadniają to ponoszone przez nich koszty prowadzenia gospodarki odpadami: około 90 proc. jednostek samorządowych szczebla podstawowego wykazuje, co roku, znaczne nadwyżki dochodów nad kosztami gospodarki odpadami – pisze Uruski.

Poseł zaznacza, że z otrzymanej analizy, sporządzonej na podstawie danych zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz otrzymanych bezpośrednio od jednostek samorządowych wynika, że dochody gmin, w dotychczasowym trzyletnim okresie funkcjonowania obecnie obowiązujących zasad, są znacznie wyższe niż ponoszone wydatki.

Podaje też tabelę z przykładowymi danymi z wybranych gmin w zakresie dochodów i kosztów gospodarki odpadami za okres 2013-2015. Wśród nich znalazły się m.in. Kraków, gdzie różnica między dochodami a kosztami w zakresie wywozu odpadów wyniosła ponad 73,6 mln zł.

Poseł wskazuje, że w art. 6 r pkt 1 aa. wskazanej ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi zapisano, że „nadwyżka opłat nad kosztami nie może być przeznaczona na inne cele niż gospodarka odpadami”. Tymczasem gminy przeznaczają te pieniądze na różne inne cele.
Uruski mówi o naruszeniu dyscypliny jawności i przejrzystości, obowiązujących w finansach publicznych. Zarzuca też Regionalnym Izbom Obrachunkowym, że „nie zwracają uwagi na tę szkodliwą dla społeczeństwa nieprawidłowość”.

Na koniec Uruski pyta ministra środowiska o kilka rzeczy. Po pierwsze, interesuje go jakie nadwyżki dochodów w tym zakresie wykazały do tej pory JST. Pyta o działalność RIO i obowiązujące regulacje prawne. Poseł docieka, jakie działania w tym zakresie podejmowały organy państwowe, aby dyscyplinować JST i w jaki sposób w ogóle sprawowany jest nadzór państwa w kwestii wykorzystywania prze samorządy niniejszych nadwyżek.

Piotr Uruski pyta ministra również o to, dlaczego dane dotyczące pobranych opłat i ponoszonych kosztów gospodarki odpadami nie zostały wprowadzone do wzoru „analiza i sprawozdanie z gospodarki odpadami” sporządzanymi co roku przez gminy i przekazywanymi do urzędów marszałkowskich. Wreszcie chce wiedzieć, jakie działania zostaną podjęte, aby wspomniane nadwyżki wróciły zostały przywrócone do systemu gospodarki odpadami i wykorzystane zgodnie z wolą ustawodawcy.

Na razie na interpelację posła nie ma jeszcze odpowiedzi ze strony Ministerstwa Środowiska.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (10)

 • Ni stąd ni zowąd forsa?, 2016-12-21 09:32:11

  Gminy, które zbudowały instalacje do gospodarki odpadami chciałyby wbrew ustawie odkładać z obywatelskich opłat na fundusz amortyzacyjny na odtworzenie w przyszłości zużytych instalacji - ale ustawa tego zabrania - środki na nowe instalacje powinna według zapisów ustawowych z 2011 roku zapewnić niew...idzialna ręka rynku wraz ze świętym Mikołajem... Dlatego budzi oburzenie to, że zmieniono zapisy ustawowe i gminy jednak myślą o przyszłości choć nikt im tego nie każe...  rozwiń
 • Edwin Górnicki, 2016-12-20 23:07:53

  Osoby zainteresowane analizą interpelacji złożonej przez posła P. Uruskiego zapraszam na łamy Portalu Komunalnego Z pozdrowieniami
 • M., 2016-12-14 18:54:58

  A art. 6r ust. 2 ucpg mówi: 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i ut...rzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu; 4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. A do tego jest jeszcze ust. 2a, 2b i 2c. Ergo, sam "wywóz odpadów" (nawet jak to pojęcie obejmuje też zagospodarowanie) nie jest jedynym kosztem, na jaki gminy mogą wydawać pieniądze uzyskane z opłaty za gosp.odp.kom. Pytanie więc, jak pan poseł prowadził swoją analizę, w tym: jakie pytania zadał gminom. Jeśli bral pod uwagę tylko przychód z opłaty i wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, bez pozostałych kosztów, to u samych podstaw jego analiza obarczona jest poważnym błędem metodologicznym.  rozwiń