PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłata śmieciowa ma utrzymywać system, a nie wspomagać gminę

  • MN    1 września 2016 - 10:51
Opłata śmieciowa ma utrzymywać system, a nie wspomagać gminę
Opłata śmieciowa ma utrzymywać system, a nie wspomagać gminę (fot. pixabay)

Rada gminy zobowiązana jest do rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, aby z jednej strony pokrywać koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów z terenu gminy, a z drugiej – nie stanowić źródła dodatkowych zysków dla samorządu - głosi wyrok WSA w Poznaniu.
Sprawa dotyczy rady miejskiej, która podczas sesji, na wniosek jednego z radnych, ustaliła stawki opłat w niższej wysokości niż zaproponowane przez burmistrza (12 zł od osoby za odpady zmieszane oraz 7 zł od osoby za odpady zbierane selektywnie), mimo, że burmistrz wcześniej przedłożył radzie projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty wraz z wyliczeniami i uzasadnieniem. Skargę w tej sprawie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu wniósł jeden z mieszkańców.

Zaskarżonej uchwale zarzucił naruszenie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [dalej: u.c.p.g.] poprzez ustalenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy nie są one zbierane i odbierane w sposób selektywny w kwocie niewystarczającej na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Mieszkaniec zarzucił też naruszenie art. 6 k ust. 2 u.c.p.g. poprzez „brak uwzględnienia rzeczywistej liczby mieszkańców zamieszkujących gminę w dniu podjęcia uchwały, zignorowanie posiadanych danych w zakresie ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, co doprowadziło w efekcie do nieuwzględnienia w niej kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6 r ust. 2 - 2b i 2d.

Skarżący argumentował, że uchwała narusza zasadę równości traktowania mieszkańców gminy, bo powoduje, że część mieszkańców, która segreguje odpady, będzie ponosiła w całości koszty systemu. Odniósł się również do faktu, że rada gminy nie uwzględniła kalkulacji burmistrza, podejmując uchwałę.

Zdaniem sądu: WSA w Poznaniu wyrokiem z dnia 26 listopada 2015 roku (sygn. III SA/Po 610/15) w całości uwzględnił wniesioną skargę, stwierdzając nieważność zaskarżonej uchwały. Sąd wskazał, że rada gminy zobowiązana jest do rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, aby z jednej strony pokrywać koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów z terenu gminy, a z drugiej – nie stanowić źródła dodatkowych zysków dla samorządu.

- Należy zgodzić się ze stanowiskiem WSA w Poznaniu, który stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej – komentuje Maciej Kiełbus, partner w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. – Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mają charakteru uznaniowego, lecz winny wynikać z kalkulacji uwzględniającej elementy określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niestety w wielu gminach względy "polityczne" wzięły górę nad względami "merytorycznymi", co nie spotkało się ze stosowną reakcją organów nadzoru – dodaje.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.