PARTNER PORTALU
  • BGK

Opłaty parkingowe: kompetencja rady czy prezydenta?

  • Bartosz Dyląg    4 kwietnia 2015 - 15:17
Opłaty parkingowe: kompetencja rady czy prezydenta?

Prezydent miasta nie posiada uprawnienia do określania zasad odpłatności oraz stawek opłat na parkingach miejskich – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.
Przedmiotem sprawy było zarządzenie prezydenta miasta, które wprowadzało regulamin miejskich parkingów płatnych, funkcjonujących w częściach pasa drogowego i placach miasta. W przyjętym zarządzeniem regulaminie określono m.in. administratora parkingów, zasady ich funkcjonowania, warunki pozostawiania samochodów czy stawki za parkowanie.

Wykonanie zarządzenia zostało powierzone dyrektorowi miejskiego zakładu budżetowego.

O stwierdzenie nieważności tego zarządzenia prezydenta wniósł jeden z mieszkańców. Zarzucił, że parkowanie na drogach publicznych może być płatne, ale wymaga to ustalenia stref płatnego parkowania i ustalenia opłaty (art. 13b ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych). Jak podnosił, kompetencje w tym zakresie posiada jedynie rada gminy.

- Wprowadzenie opłat zarządzeniem organu wykonawczego rażąco narusza art. 13b ust. 3 i 4 ustawy o drogach publicznych – uzasadniał skarżący.

W odpowiedzi na te zarzuty prezydent miasta argumentował, że parkingi zorganizowane zostały na gruntach stanowiących własność gminy, oddanych Miejskiemu Zakładowi Gospodarczemu, stanowiącemu samorządowy zakład budżetowy, w trwały zarząd lub w dysponowanie na cele związane z prowadzoną działalnością parkingową, do dnia ustanowienia trwałego zarządu.

Twierdził, że jest uprawniony do ustalenia stawek opłat na przedmiotowych parkingach jako mocodawca kierownika zakładu budżetowego - prezydent miasta ustalił stawki za parkingi w związku z ograniczonym zakresem umocowania kierownika zakładu.

Taki wniosek prezydenta Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał za wadliwy.

Organem uprawnionym bowiem do ustanowienia stref płatnego parkowania w gminie jest rada, działająca na wniosek wójta, zaopiniowany przez organy zarządzające drogami i ruchem.

- Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, do kompetencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego należy zarówno wybór sposobu prowadzenie i form gospodarki komunalnej, jak i określanie wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego – przypomina sąd w wyroku.

Dodaje, że uprawnienie to może zostać przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego powierzone organom wykonawczym tych jednostek, jednakże powierzenie to winno nastąpić przed podjęciem aktu określającego wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego. - Taka sytuacja w opisywanej sprawie nie miała miejsca - podkreśla gliwicki WSA.

- W konsekwencji ustalenie w drodze zarządzenia regulaminów parkingów miejskich, obejmujące zasady odpłatności, stawki opłat za parkowanie i wydawanie kart parkingowych, a także zwolnienia z opłat, narusza w istotny sposób art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej w związku z art. 7 Konstytucji, wprowadzający zasadę działania organów władzy na podstawie i w granicach prawa.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: