PARTNER PORTALU
 • BGK

Oto wszystkie aktualne założenia nowelizacji ustawy śmieciowej

 • bad    11 lipca 2014 - 14:53

W środę i czwartek obradowała podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali oraz o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Oto najważniejsze zmiany do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o zmianie ustawy o własności lokali (druk 2377) przygotowane na etapie procedowania w tej podkomisji.

Posłowie zdecydowali o wykreśleniu obowiązku zorganizowania przez gminy selektywnego zbierania popiołu z palenisk domowych. Z uwag gmin wynika, że wpłynęłoby to znacząco na podwyższenie kosztów funkcjonowania system.

Kolejną zmianą było wprowadzenie możliwości objęcia systemem zorganizowanym przez gminę tylko niektórych rodzajów nieruchomości niezamieszkałych. Obecnie gminy podejmując uchwałę, o której mowa w art. 6c ust. 2 obejmują systemem wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, bez możliwości objęcia tylko niektórych jej rodzajów;

Następnie jasne wskazanie, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrąglaniu. Wynika to z dotychczasowych interpretacji resortu środowiska, jednak orzeczenia regionalnych izb obrachunkowych są w tym zakresie różne;

Podkomisja zrezygnowała ponadto z proporcjonalnego naliczania opłaty dla osób zmieniających miejsce zamieszkania w ciągu miesiąca. Powodem jest uciążliwość proporcjonalnego rozliczania opłaty w przypadku zmiany miejsca zamieszkania i brak możliwości weryfikacji faktycznego czasu zamieszkiwania w różnych gminach w danym miesiącu.

Projekt zakłada tym samym, że w przypadku zmiany miejsca zamieszkania opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec będzie ponosił w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana w dotychczasowej gminie, a w nowym miejscu zamieszkania począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana;

W przypadku zmiany stawek opłat utrzymano brak konieczności składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości i wskazano, że zmiana wysokości opłaty według nowych stawek następuje automatycznie (bez konieczności uruchamiania procedury korekty deklaracji z urzędu);

Inne zmiany przedstawiają się następująco:

* Ograniczenie możliwości zwrotu nadpłaty z tytułu korekty deklaracji - obecnie zdarza się, że właściciele nieruchomości składają korekty deklaracji wstecz (np. zmniejszając liczbę osób, które zamieszkiwały na nieruchomości przed 6 miesiącami). Gmina w takim przypadku ma problem, bo ustalenie stanu faktycznego jest niemożliwe, a powstaje nadpłata, która gmina musi zwrócić - przepis ten mógł być źródłem nadużyć;

* Dopuszczenie przeznaczania środków z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na edukację ekologiczną oraz na usuwanie dzikich wysypisk odpadów;

* Wprowadzenie obowiązku opiniowania przez właścicieli nieruchomości projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz obowiązek uzgadniania tej uchwały z powiatowym inspektorem sanitarnym. Dzięki temu będzie możliwość zgłoszenia przez mieszkańców potrzeb w zakresie odbierania odpadów komunalnych, powiatowy inspektor sanitarny będzie czuwał nad zapewnieniem bezpieczeństwa sanitarnego;

* Rozszerzenie minimalnej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych na cały rok, a nie tylko okres letni;

* Wykreślenie obowiązku informowania właściciela nieruchomości o odebraniu odpadów jako zmieszane. Przepis ten był zbędny, gdyż w przypadku nieprawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości i odebrania odpadów komunalnych jako zmieszanych przez podmiot odbierający odpady komunalne, nałożenie wyższej względem deklaracji opłaty może nastąpić wyłącznie w drodze decyzji administracyjnej, zatem właściciel nieruchomości będzie poinformowany o tym fakcie przy wszczęciu postępowania;

* Zmiana terminu obowiązku dokonywania przez gminę corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na koniec kwietnia;

* Zmiana przepisów przejściowych, dającym gminom 18 miesięcy na dostosowanie uchwał do przyjętych zmian.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (5)

 • Tropiciel nonsensów, 2014-07-18 20:52:51

  Do taba-t1: W kwestii oceny selektywności w pełni się zgadzam. Z odwołaniem się do propozycji w.potęga już niestety nie. Nadal uważam, że wybrał się do niewłaściwego kościoła. Poza najczęściej nietrafnym krytykanctwem nie proponuje niczego sensownego. Destrukcja bez konstruktywizmu.
 • taba-t1, 2014-07-18 07:55:38

  Nonsensem jest tropienie chodząc po obcych tropach. Panie Tropicielu nonsensów, może napisze Pan jak dzwonią w pańskim kościele. Obserwuję wpisy w.potega@neostrada.pl i uważam, że jest to jedyny kierunek, który wcześniej czy później zostanie wdrożony w Polsce. W nawiązaniu do artykułu, odnośnie pro...ponowanej zmiany "Wykreślenie obowiązku informowania właściciela nieruchomości o odebraniu odpadów jako zmieszane". W chwili obecnej mieszkaniec mógł jeszcze podyskutować z odbierającym, czy zebrał odpady selektywnie czy też nie. Po wprowadzeniu tego przepisu, wyrok będzie wydawał odbierający, nie wiem według jakich kryteriów. Zastanawiałem się, już nie tylko ja, jak można jednoznacznie ustalić czy odpady są zebrane selektywnie, i to zarówno zgodnie z ustawowym zapisem, jak i zapisami w regulaminach. Z tego co obserwuję i wynika z przepisów zawsze będą występowały odpady zebrane selektywnie i zebrane jako zmieszane. Kto i na jakiej podstawie będzie mógł ocenić czy mieszkaniec oddaje je jako zmieszane czy jako zebrane selektywnie. Czy skoro odda jeden woreczek z puszkami, petami czy też gazetami (suchymi), resztę, kilka worów, jako zmieszane (mokre), to odbierający uzna je jako zebrane selektywnie? Jeżeli nie to jakie proporcje trzeba zachować aby odbierający mógł uznać, że są to odpady zebrane selektywnie np. 51% suche, 49% mokre?. Konia z rzędem temu odbierającemu, który te proporcje ustali przy odbiorze. Wprowadzając przepis o informowaniu mieszkańca o nieprawidłowościach w jego śmieciach w formie decyzji spowoduje to możliwość odwołania się (jak np. od mandatu za wykroczenie w przepisach ruchu drogowego) do sądu. I co wtedy? Dodatkowo odbiory następują jeden po drugim. Raz odbierający odbierze jako nie posegregowane, a w pozostałych przypadkach uzna, że były posegregowane to czy decyzja jest wymagalna czy też nie? Na dodatek trzeba wziąć pod uwagę, że odbierać będą personie różni ludzie. Jeden będzie oceniał inaczej, a drugi czy trzeci przyjmie inne kryteria oceny faktu selektywnego zbierania. Czy jak pójdą z tym do sądu to administracja to w jakiś sposób obroni. Dlatego proponuję, między innymi, dopasowywać system do propozycji w.potęga@neostrada.pl.  rozwiń
 • Tropiciel nonsensów, 2014-07-15 07:53:34

  Do w.potega@neostrada.pl: Jak zwykle słyszy Pan, że dzwonią, ale nie wie Pan w którym kościele. System wymaga głębokich zmian, ale z pewnością Pańskie marudzenie w tym nie pomoże.