PARTNER PORTALU
  • BGK

Pomorskie to najlepiej skanalizowane województwo. Jak wypadają inne regiony?

  • Technologia Wody, Zbigniew Heidrich, Jakub Wróblewski    30 sierpnia 2017 - 09:33

W 2015 roku z sieci kanalizacyjnej w skali całego kraju korzysta ok. 26,8 mln mieszkańców, czyli 69,7 proc. ogółu mieszkańców. Najniższy odsetek, 52,1 proc., charakteryzuje województwo lubelskie, a najwyższy, 82,7 proc., województwo pomorskie.
Odczuwalny jest brak danych charakteryzujących sieci kanalizacyjne na terenach miejskich i wiejskich, zamieszczanych w dostępnych rocznikach statystycznych dotyczących ochrony środowiska. Okazuje się jednak, że szereg danych na ten temat zamieszczanych jest w rocznikach statystycznych pod tytułem "Infrastruktura komunalna", wydawanych przez GUS [1]. Zebrane tam dane dają podstawę do ich analizowania w kontekście budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych. Uzyskany zbiór danych wraz z ich szczegółową analizą stanowi niejako wstęp do prezentacji technicznych ujętych w konferencji pt. "Systemy odprowadzania ścieków" organizowanej przez wydawnictwo Seidel-Przywecki, która odbędzie się w lutym 2018 roku.

1. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

Odsetek mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej odniesiony do ogólnej liczby mieszkańców przedstawiono na rys. 1, z odniesieniem do całej Polski i wszystkich województw oraz w podziale na miasta i wsie.

Na podstawie uzyskanego zbioru danych można podać, że z sieci kanalizacyjnej w skali całego kraju korzysta ok. 26,8 mln mieszkańców, co stanowi 69,7 proc. ogółu mieszkańców. Najniższy odsetek, 52,1 proc., charakteryzuje województwo lubelskie, a najwyższy, 82,7 proc., województwo pomorskie. Warto tu podać, że odsetek mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów wodociągowych wynosi 91,8 proc. i jest on ok. 22 proc. wyższy od odsetka korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych.

Odsetek mieszkańców miast korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych wynosił, w roku 2015, 89,8 proc. ogółu mieszkańców miast. Najniższy odsetek na poziomie 86,4 proc. dotyczył województwa łódzkiego, a najwyższy 95,7 proc. - województwa warmińsko-mazurskiego. Udział mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich stanowi zaledwie 39,7 proc. ogółu mieszkańców wsi kształtującego się na poziomie 6 mln. Największy odsetek mieszkańców wsi włączonych do zbiorczych systemów kanalizacyjnych wyniósł 60,7 proc. i charakteryzował województwo pomorskie, a najniższy, zaledwie 20,7 proc., i dotyczył województwa lubelskiego.

Przyczyną tak dużego zróżnicowania odsetka mieszkańców korzystających ze zbiorczych systemów kanalizacyjnych jest w znacznym stopniu gęstość zaludnienia i związany z tym współczynnik koncentracji, o czym mowa w dalszej części artykułu.

2. Długość sieci kanalizacyjnej

Łączna długość sieci kanalizacyjnej na terenie Polski w 2015 roku wynosiła 149 668 km, z czego 62 037 km - na terenie miast, co stanowi 41,4 proc. oraz 87 631 km - na terenie wsi (58,6 proc.).

W ciągu 10 lat (od 2005 do 2015 r.) nastąpił znaczący wzrost długości sieci kanalizacyjnej, w skali kraju o około 87 proc., w tym na terenie miast o 43 proc., a na terenie wsi o ok. 130 proc..

Uwzględniając liczbę mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej można podać, że jednostkowa długość sieci w skali kraju wyniosła około 5,6 m/M - w odniesieniu do miast ok. 3 m/M oraz w odniesieniu do wsi 14,7 m/M.×
KOMENTARZE (1)

  • Starsza, 2017-09-21 07:47:33

    A my czekamy na kanalizację, część wsi już ma, najgorsze są bakterie Coli, całe lato u nas i do tej pory trwa. Gdzie problem nikt nie mówi ale myślę że to szambowozy i osobiste w domu systemy kanalizacyjne, bo przecież trzeba to wylewać! Chyba że to jakieś błędy budujących ten system na wsi. Mieszka...my 15 lat na wsi i ciągle nie mamy kanalizacji i w wodzie z kranu bakterie Coli.  rozwiń