PARTNER PORTALU
 • BGK

Prawa i obowiązki związków międzygminnych w gospodarce odpadami

 • AW    20 kwietnia 2012 - 18:27
Prawa i obowiązki związków międzygminnych w gospodarce odpadami

W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań w zakresie czystości i porządku, określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prawa i obowiązki organów gminy wykonują właściwe organy tego związku.
Zadania także te z zakresu gospodarki odpadami przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku, ze wszystkimi tego prawnymi implikacjami. Tak odpowiada ministerstwo środowiska na interpelację posła Stanisława Lamczyka.

Poseł podkreślał, że konieczność dostosowania się do wprowadzonych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rodzi liczne wątpliwości i pytania ze strony organów jednostek samorządu terytorialnego. Pytania dotyczyły m .in. warunków jaki muszą być spełnione, by gmina mogła przekazać całokształt zagadnień związanych z gospodarką odpadami związkowi międzygminnemu, który realizowałby zadania własne gminy oraz warunków jakie powinny być spełnione, by przewodniczący zarządu związku międzygminnego mógł wykonywać w stosunku do mieszkańców gmin, których obejmuje związek, kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta w zakresie wystawiania decyzji oraz egzekucji opłat z nich wynikających.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne - odpowiada ministerstwo środowiska.

Tę ogólną regułę na gruncie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) zawiera art. 3 ust. 2a tej ustawy. Stosownie do tego przepisu w razie wykonywania przez związek międzygminny zadań w zakresie czystości i porządku (art. 3 ust. 2) określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku.

Minister przypomina, że gminy, które zgodnie z obowiązującą procedurą przystąpią do związku gmin, cedują, ex lege, zgodnie z art. 64 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 3 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, swoje prawa i obowiązki na związek w zakresie zadań przekazanych związkowi z dniem ogłoszenia statutu związku.

Zadania przekazane przez gminy stają się zadaniami własnymi związku, ze wszystkimi tego prawnymi implikacjami. Zadania te obejmują zarówno sferę prawa publicznego, jak i sferę prawa prywatnego (cywilnego). Zakres zdolności prawnej związku w stosunku do powierzonych mu zadań jest tożsamy z zakresem zdolności prawnej gmin, które w nim uczestniczą.

Zarząd zaś związku międzygminnego jest uprawniony do wydawania wszelkich decyzji administracyjnych wydawanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na takich samych zasadach jak organy gmin wchodzących w skład związku.

Ministerstwo przypomina też, że egzekucja jest prowadzona na podstawie odrębnych przepisów - ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.). - Art. 1a pkt 7 tej ustawy wskazuje, że organem egzekucyjnym jest organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym lub obowiązków o charakterze niepieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (6)

 • T. Garlicki odpady@wp.pl, 2012-04-23 23:03:13

  Zgadzam się z poprzednikiem. Jest jeszcze jeden problem iz obecnie działające segregatornie i budowane są przystosowane jedynie do selekcji odpadów zebranych selektywnie a mieszane wędrują na wysypisko w 95%. To jest problemem dla urzędników i MŚ choc jest rozwiązanie - odpowiem Tadeusz Garlicki ...odpady@wp.pl  rozwiń
 • OKO, 2012-04-21 12:47:01

  prawa i obowiązki to rzecz święta czyż nie?
 • TERESA, 2012-04-21 12:26:19

  TĘSKNIMY ZA JASNYMI PRZEPISAMI!!!!