PARTNER PORTALU
  • BGK

Problemy z ustalaniem cen hurtowych odbioru i oczyszczania ścieków

  • Bożena Rusinek    14 kwietnia 2018 - 12:00
Problemy z ustalaniem cen hurtowych odbioru i oczyszczania ścieków
W opinii biegłego, uwzględnienie usługi hurtowej w taryfie jest korzystne jedynie dla odbiorców niehurtowych (fot.ilustracyjne: http://zgkimnb.pl)

Biegły jednoznacznie w swojej opinii stwierdził, że cena hurtowego odbioru ścieków stosowana przez przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji nie powinna była być taka sama jak taryfowa cena ścieków stosowana z pozostałymi odbiorcami.
  • Wydawać by się mogło, że od grudnia 2005 r., kiedy to wydana została pierwsza decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotycząca zasad ustalania hurtowych cen za odbiór i oczyszczanie ścieków zostanie wyznaczona linia orzecznicza stanowiąca wskazówkę dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.
  • Nic bardziej mylnego. Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 8 grudnia 2016 r. zmienił dotychczasową linię orzeczniczą.
  • Wprawdzie skarga Kasacyjna Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została przyjęta do rozpoznania, ale nadal oczekuje na rozpoznanie, a problem pozostaje nierozstrzygnięty.

 

Analizując chronologicznie orzecznictwo dotyczące zasad ustalania przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne hurtowych cen usług odbioru i oczyszczania ścieków, należy przywołać powołaną na wstępie decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej "Prezesa UOKiK") z 30 grudnia 2005 r. nr RKR-66/2005.

W decyzji tej za praktykę ograniczającą konkurencję uznane zostały działania gminy, polegające na nadużywaniu pozycji dominującej na lokalnym rynku hurtowego odbioru ścieków z terenu 4 gmin ościennych poprzez bezpośrednie narzucanie nieuczciwych, nadmiernie wygórowanych cen za przyjmowanie ścieków komunalnych z międzygminnych kolektorów kanalizacji sanitarnej ww. gmin ościennych do urządzeń kanalizacji sanitarnej gminy w następstwie ustalenia ceny, która zawierała w sobie koszty niezwiązane ze świadczeniem tych usług na rzecz ościennych gmin, tj. koszty oczyszczenia wód infiltracyjnych przedostających się do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy, a nie gmin ościennych.

Gmina wniosła odwołanie od ww. decyzji.

Wyrokiem z dnia 16 kwietnia 2007 r. (sygn. akt: XVII Ama 34/06) Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej "SOKiK") - zmienił przedmiotową decyzję w ten sposób, że nie uznał działań Gminy za praktykę ograniczającą konkurencję.

Jednocześnie SOKiK - opierając się na tym samym materiale dowodowym - stwierdził, że nieprawidłowo została ustalona wysokość kosztów wód infiltracyjnych w stosunku do kosztów ścieków, ponieważ w tej kalkulacji koszty zmienne związane z odbiorem wód infiltracyjnych w przeliczeniu na metr sześcienny były około 25 razy mniejsze niż koszty odbioru ścieków komunalnych. Zdaniem Sądu, tak ustalona kalkulacja powodowała, iż Gmina mimo znacznego udziału wód infiltracyjnych płaciła za ich utylizację wielokrotnie mniej, niż za ścieki bytowe, których odprowadzała prawie czterokrotnie mniej.

Powyższy wyrok został zaskarżony zarówno przez Prezesa UOKiK, jak i gminy ościenne.

Apelujący zarzucili między innymi niewyjaśnienie istoty sprawy wskutek niewyjaśnienia wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz wewnętrzną sprzeczność zaskarżonego orzeczenia poprzez przyjęcie za prawidłową kalkulację kosztów sporządzoną przez Gminę na usługę odbioru ścieków i wód infiltracyjnych dla gmin ościennych, przy jednoczesnym stwierdzeniu nieprawidłowego ustalenia wysokości kosztów wód infiltracyjnych w stosunku do kosztów ścieków.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.