PARTNER PORTALU
  • BGK

RIO w sprawie spółek komunalnych

  • GK    31 maja 2011 - 09:29
RIO w sprawie spółek komunalnych

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach orzekła, że dopuszczalne jest przekazanie przez gminę na rzecz przez nią utworzonej spółki komunalnej zadań o charakterze użyteczności publicznej.
Warunkiem jest to, że zadania te powinny stanowić przedmiot działalności spółki i zostać ujęte w akcie założycielskim.

Miasto Ustroń utworzyło Przedsiębiorstwo Komunalne Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu, której dotychczasowym przedmiotem działalności było utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta odbieranie odpadów komunalnych i sprzątanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej oraz zaopatrzenie mieszkańców w energię cieplną poprzez prowadzenie kotłowni.

Ustroń zamierza powierzyć spółce wykonywanie nowych zadań z zakresu gospodarki komunalnej jako podmiotowi wewnętrznemu, bez konieczności zawierania umowy i z wyłączeniem obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych .

Podstawą do wykonywania tychże zadań ma być uchwała rady miejskiej podjęta 24 lutego 2011 r. w sprawie powierzenia wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwu Komunalnemu Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ustroniu oraz akt założycielski spółki, w którym winny zostać wpisane nowo powierzone zadania.

Z przepisu art. 44 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Jednak gdy zadania z zakresu użyteczności publicznej wykonuje powołana w tym celu spółka i podstawą wykonywania tych zadań jest uchwała organu stanowiącego o powołaniu i powierzeniu zadań, to nie jest wymagane zawarcie umowy cywilnoprawnej, a tym samym przepis art. 44 ustawy o finansach publicznych nie będzie miał zastosowania.

Podstawowe znaczenie dla analizowanego zagadnienia ma stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażone w wyroku z 11 sierpnia 2005 r., w którym czytamy m.in., że: „ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych nie ma zastosowania do przypadków powierzania przez gminę utworzonej przez nią jednostce organizacyjnej wykonywania zadań użyteczności publicznej drogą aktu kreującego tę jednostkę organizacyjną” oraz stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przedstawione w piśmie z dnia 21 stycznia 2009 r.

Podkreślenia wymaga fakt, że w przypadku kiedy spółka realizuje zadania za pomocą wniesionego lub powierzonego jej majątku zgodnie z przedmiotem działalności spółki to nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Koszty związane z realizacją tych zadań pokrywane są wtedy z osiągniętych przychodów. W sytuacji zlecania zadań, gdzie następuje przepływ pieniędzy pomiędzy spółką a gminą (związany z zapłatą za usługę, dostawę lub robotę budowlaną), to zlecenie wykonywania zadań objętych takim zamówieniem powinno następować na zasadach ogólnych z zastosowaniem przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.