PARTNER PORTALU
 • BGK

Rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów: Ministerstwo odpowiada na pytania

 • pt    19 kwietnia 2017 - 10:29
Rozporządzenie o selektywnej zbiórce odpadów: Ministerstwo odpowiada na pytania
Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wejdzie w życie 1 lipca (fot. Fotolia)

Rozporządzenie w sprawie sposobu selektywnego zbierania odpadów wejdzie w życie 1 lipca, ale od dawna wzbudza wielkie dyskusje. Ministerstwo Środowiska stara się wyjaśnić wątpliwości.
• Ministerstwo Środowiska wyjaśnia wątpliwości dotyczące rozporządzenia w sprawie selektywnej zbiórki odpadów.

• Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 201 roku.

• Zapisy rozporządzenia są krytykowane przez samorządy.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wydano 29 grudnia 2016 roku. Wejdzie ono w życie już niedługo, bo 1 lipca 2017 roku.

Ponieważ nowe przepisy od początku budziły gorącą dyskusję i wiele wątpliwości, samorządy kierują do resortu środowiska wiele pytań. Zebrał je i w postaci interpelacji skierował do Ministerstwa poseł Ryszard Wilczyński.

Prezentujemy odpowiedzi przedstawione przez MOS na poselską interpelację.

Czy przepisy przejściowe - § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia - odnoszą się wyłącznie do gmin, które wprowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zgodną z podziałem na frakcje wynikające z rozporządzenia, ale nie spełniają wymogów kolorystycznych co do pojemników i worków czy też przepisy te odnoszą się także do gmin, które w sposób odmienny prowadzą obecnie selektywną zbiórkę odpadów komunalnych – z podziałem na inne frakcje aniżeli określone w rozporządzeniu?

- Przepisy przejściowe określone w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) odnoszą się do gmin, które zapewniły zgodną z rozporządzeniem liczbę pojemników, natomiast nie są one w odpowiednim kolorze i nie posiadają odpowiedniego napisu.

Okres przejściowy pozwala na dostosowanie pojemników do oznaczenia napisem zgodnym z rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz dostosowanie lub zastąpienie pojemników niespełniających wymagań rozporządzenia w zakresie koloru w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

Przepisy przejściowe nie odnoszą się do worków. Jeżeli więc gmina podejmie decyzję o zbieraniu odpadów w workach powinna zapewnić odpowiednią kolorystykę i napisy w terminie wejścia w życie rozporządzenia czyli od dnia 1 lipca 2017 r.

Czy gminy, których dotyczy § 6 ust. 3 rozporządzenia, zobowiązane są w okresie vacatio legis (do 1 lipca 2017 roku) dokonać nowelizacji uchwał rad gmin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie czy też nowelizacja uchwał w tym zakresie może nastąpić z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy zawartej w okresie obowiązywania rozporządzenia?

- Gminy, które będą korzystały z okresu przejściowego, o którym mowa w § 6 ust. 3 ww. rozporządzenia powinny dokonać zmian w stosownych uchwałach nie później niż w momencie rozpoczęcia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na zasadach zgodnych z przepisami rozporządzenia.

Nie został określony termin podjęcia uchwał natomiast gmina powinna pamiętać o wcześniejszym ich podjęciu ze względu m.in. na konieczność poinformowania właścicieli nieruchomości z terenu gminy o nowych zasadach selektywnego zbierania odpadów np. w ramach działań informacyjnych i edukacyjnych, do których jest zobligowana art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.×
KOMENTARZE (8)

 • Bruno, 2017-04-26 07:46:25

  Do JA: nie prawda, przepisy te przyczynia się do znaczącej poprawy sytuacji w branży, ALE konieczne jest rozwijanie innych filarów systemu, sensownego nadzoru, edukacji społeczeństwa
 • Bruno, 2017-04-26 07:44:10

  Do Jajajaja: Proponuje się wyposażyć w merytoryczne argumenty, a nie prymitywne kolokwializmy... Pokaż człowieku, anty pisiurku, gminę, która z przewagą odbioru zmieszanych 20 03 01 osiąga wymagane poziomy recyklingu? Ile odzyskasz surowców ze zmieszanych? 20%? Przy czarowaniu... Większość MBP m...a odzyski zmieszanych max na kilkanaście %. Chyba ze autoklawy, ale tu papier którego jest dużo przepada...  rozwiń
 • JA, 2017-04-20 16:10:02

  Przepisy nic nie rozwiązujące, ale napędzające biznes niektórym znajomym królika