PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy nie kontrolują firm śmieciowych

  • AT    10 grudnia 2013 - 19:24
Samorządy nie kontrolują firm śmieciowych

- Samorządy nie kontroluja przedsiębiorców, z którymi gminy podpisały umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - informuje mazowiecki WIOŚ.
Od dłuższego czasu do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie napływają pytania i wnioski o interwencje, dotyczące wywiązywania się przedsiębiorców z zasad gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z tym  Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to wójt, burmistrz, prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym także rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122).

- Zakończony właśnie cykl kontrolny gmin ujawnił, że samorządy nie realizują obowiązku kontroli przedsiębiorców, z którymi gminy podpisały umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - informuje WIOŚ.

Czytaj też:  Segregacja śmieci tak, ale co dalej?

Zagadnienie to, jak i szereg innych, będą przedmiotem kolejnego cyklu kontrolnego, planowanego przez Inspekcję Ochrony Środowiska na rok 2014.

- Podstawą wyboru gmin do kontroli będą w pierwszej kolejności sprawozdania roczne, przekazywane przez gminy do końca marca 2014r. Warunkiem rzetelnego wypełnienia takiego sprawozdania jest między innymi kontrola przez gminy kwartalnych sprawozdań, składanych przez przedsiębiorcę. Napływające do WIOŚ w Warszawie sygnały o znaczącym spadku w niektórych gminach ilości odbieranych od mieszkańców odpadów komunalnych mogą świadczyć o tym, że część odpadów jest zagospodarowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami, z pominięciem wszelkiej ewidencji - podaje WIOŚ.

Jak wyjasnia zjawisko to potwierdzają sygnały pojawiające się w mediach, jak też wyniki niektórych kontroli WIOŚ.

- Trwa jeszcze cykl kontrolny, którego celem jest sprawdzenie, na ile instalacje, wpisane jako instalacje regionalne w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 -2023, spełniają wszystkie wymagania, wynikające z ustawy o odpadach. W odróżnieniu od wyników kontroli gmin, które były na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Inspektoratu, tym razem do wiadomości publicznej zostaną podane rezultaty końcowe dopiero po zakończeniu całego cyklu, to jest po 15 grudnia br. Wiele postępowań pokontrolnych jest jeszcze w toku - informuje inspektorat.

Działania, jakie może podjąć wojewódzki inspektor ochrony środowiska na podstawie wyników kontroli to:

- wystąpienie do właściwego wójta, burmistrza, prezydenta miasta przekazujące stwierdzone nieprawidłowości w celu rozważenia wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej;

- wystąpienie do marszałka województwa przekazujące stwierdzone nieprawidłowości w celu rozważenia wykreślenia przedsiębiorcy z wykazu regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych;

- wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 10 000 zł za niezawarcie przez przedsiębiorcę prowadzącego RIPOK umowy z działającym w regionie podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;

- wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem;

- powiadomienie organów ścigania.

Jeżeli nawet realizowany obecnie cykl kontrolny nie przyniesie szybkich rezultatów - tłumaczy WIOŚ - to na rok 2014 zostały zaplanowane kontrole wszystkich instalacji regionalnych, instalacji do obsługi zastępczej a także gminnych jednostek organizacyjnych.

- Wobec pojawiających się kontrowersji co do wymogów, jakie muszą spełniać instalacje regionalne, przypominamy stanowisko Ministerstwa Środowiska, zgodnie z którym: „Ani przepisy ustawy o odpadach ani też ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie wprowadziły w odniesieniu do instalacji regionalnej żadnych okresów przejściowych na dostosowanie się do wymagań. Instalacja regionalna powinna spełnić wszystkie wymagania określone dla niej w ustawie o odpadach, w tym również w zakresie minimalnej przepustowości” - donosi WIOŚ.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (2)

  • JOTKA, 2013-12-12 20:35:29

    Święta racja.
  • glews, 2013-12-11 11:15:21

    A po co grunt, że ustawę śmieciową zamieciono pod dywanik!!! Witaj w polskim bantustanie!!!