Toruń dobrze uzbrojony

19 stycznia 2012 roku, na 22. sesji rady miasta, radni przyjęli Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Toruniu na lata 2012-2015. Pozytywnie zaopiniowali także plany utworzenia aglomeracji Toruń.
Toruń dobrze uzbrojony

Jak donosi toruński magistrat w roku 2012 wydatki inwestycyjne toruńskich Wodociągów będą mniejsze niż w latach ubiegłych, gdyż – w wyniku wcześniejszych działań – Toruń jest już uzbrojony w sieć wodociągową i kanalizację w ponad 96 procentach. Dlatego wydatki na inwestycje będą w roku 2012 i kolejnych latach niższe. Większość dotyczyła będzie finalizowania realizowanych wcześniej inwestycji.

W tym roku spółka będzie przede wszystkim kończyła II etap projektu współfinansowanego z Funduszu Spójności. Ponadto zajmie się uzbrojeniem w sieć wodociągowo-kanalizacyjną Stawek Południowych oraz części Rudaka. Zakończy również budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla JAR - podaje Urząd Miasta.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Toruń.

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z 8 lipca 2001 r. Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji przez sejmik województwa następuje w drodze uchwały po uzgodnieniu z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej i właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin. Podstawą wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji jest spełnienie wszystkich wymogów zapisanych rozporządzeniem Ministra Środowiska z 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji - podaje magistrat.                            

Projekt uchwały sejmiku podlega uzgodnieniu z Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz  zaopiniowaniu przez radę miasta Torunia, radę miejską Chełmży, radę gminy Zławieś Wielka, radę gminy Łysomice oraz radę gminy Chełmża.

Wyznaczenie aglomeracji umożliwi samorządom ubieganie się o środki z funduszy celowych oraz innych środków finansowych, w tym środków Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć związanych z wyposażeniem aglomeracji w wymagane systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków - informuje magistrat.

Nowoutworzona aglomeracja funkcjonować będzie pod nazwą Aglomeracja Toruń. Gminą wiodącą będzie gmina miasta Toruń.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE