Uchwały śmieciowe na oku RIO

W przypadku uchwalenia przez radę gminy jednej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego konieczne jest określenie w uchwale także definicji gospodarstwa domowego, bo nie ma jej w ustawie.
Uchwały śmieciowe na oku RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie przypomina, że w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jej nadzorem zostają objęte uchwały rad gmin w sprawie:

– wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty a także ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

– terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

Czytaj też: Koncepcje odpadowe metropolii

Według izby podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy jednoczesnym braku ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi naruszenie art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Przepis ten nakłada na organ stanowiący obowiązek dokonania w drodze uchwały wyboru jednej z określonych metod ustalenia opłaty oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Czytaj też: Wciąż nie mają decyzji ws. opłaty za odpady

– Użycie w tym przepisie funktora koniunkcyjnego „oraz” oznacza, że rada miasta dokonując wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednocześnie powinna ustalić stawkę takiej opłaty. Elementy normy pozostające w stosunku koniunkcji, muszą być spełnione łącznie. Jeżeli któregoś brakuje wówczas taki akt obarczony jest wadą – przypomina RIO.

Rady gmin są zobowiązane podjąć powyższe uchwały w terminie do 31 grudnia 2012 r. Jeżeli rada gminy nie podejmie uchwał w tym terminie, wojewoda wezwie ją do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda wyda w tej sprawie zarządzenie zastępcze.

 


KOMENTARZE (2)ZOBACZ WSZYSTKIE

Wokół odpadów komunalnych mamy całe tabuny niedouczonych urzędników od lat - to oni oraz ich skorumpowana odmiana dziesięć lat od podpisania unijnych zobowiązań akcesyjnych utrzymują Polskę w strefie niezeuropeizowanej gospodarki odpadami komunalnymi...

narodowy blamaż, 2012-10-30 19:49:00 odpowiedz

Nie jest prawdą, iż gmina musi zdefiniować gospodarstwo domowe w uchwale, prawnie jest to nawet niedopuszczalne. Uchwały gmin nie mogą definiować pojęć ustawowych. stanowisko Ministerstwa Środowiska w tej sprawie jest jednoznaczne - przywołany w art. 6j ust. 2 termin gospodarstwo domowe zostało zdef...iniowane w ustawie z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. i rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie. Nie wiem skąd RIO w Warszawie wymyśliło taką bzdurę jak definiowanie pojęć ustawowych w prawie lokalnym niższego rzędu. rozwiń

Wojtek, 2012-10-30 14:52:31 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE


ZOBACZ TAKŻE