PARTNER PORTALU
 • BGK

ZMP: Ustawa śmieciowa zawiera kontrowersyjne przepisy i błędy

 • AT    23 maja 2013 - 20:07
ZMP: Ustawa śmieciowa zawiera kontrowersyjne przepisy i błędy

- Wzywamy rząd do szybkiego wypracowania sposobu postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, które w początkowym okresie wdrażania ustawy śmieciowej będą występować nader często, ale ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego - apeluje ZMP.
Konieczność przeprowadzenia zmian systemowych w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych była znana od chwili podpisania przez Polskę traktatu akcesyjnego do Unii Europejskiej, to znaczy od kwietnia 2003 roku.

- Zmiany systemu zostały uchwalone po ośmiu latach, w lipcu 2011 roku, jednak ustawa nie uwzględniła wielu naszych postulatów. Ich część przyjęto w nowelizacji ustawy, przeprowadzonej z inicjatywy Senatu, uchwalonej 25 stycznia 2013 r. Mimo to ustawa nadal zawiera przepisy kontrowersyjne i błędy, które utrud-niają jej wdrożenie i wymagają szybkich korekt - informuje przewodniczący, Ryszard Grobelny w stanowisku Związku Miast Polskich.

Czytaj też: Złożyli wnioski o skierowanie ustaw "śmieciowych" do trybunału

Jak czytamy w stanowisku, akty wykonawcze, niezbędne do wdrożenia ustawy, wydano jeszcze później, w okresie od marca 2012 do stycznia 2013 roku.  Wojewódzkie plany gospodarki odpadami powstały w większości w drugiej połowie 2012 roku.

- Zważywszy te okoliczności czas, który realnie otrzymały gminy na przeprowadzenie systemowych zmian w tak wrażliwej społecznie, komunalnej usłudze publicznej, jest stanowczo zbyt krótki - apeluje Grobelny w imieniu ZMP.

Jak dodaje zakres pomocy, jaką gminy otrzymują od państwa przy wdrażaniu tej ustawy, jest dalece niewystarczający.
- Przede wszystkim brakuje ogólnopolskiej akcji informacyjnej, którą powinien przeprowadzić rząd, w dużym stopniu za środki unijne, ponieważ wprowadzane zmiany wynikają z dyrektyw Unii Europejskiej i z przyjętych z inicjatywy rządu zmian ustawowych - czytamy w stanowisku.

Wdrożenie ustawy jest dodatkowo skomplikowane przez niezrozumiałą decyzję ustawodawcy - donosi ZMP - wykluczającą możliwość zlecenia realizacji tych zadań własnemu podmiotowi, utworzonemu na podstawie ustawy o gospodarce komunalnej (zamówienie „in house").

- Taka możliwość byłaby zgodna nie tylko z polskim prawem, ale także z orzecznictwem instytucji Unii Europejskiej, honorowanym przez Urząd Zamówień Publicznych. Jej brak oznacza nie tylko sprzeczność między ustawami, lecz także zignorowanie stanu faktycznego, istniejącego w setkach miejsc w Polsce - podaje Grobelny w imieniu ZMP.

Jak informuje Związek trzeba podkreślić, że pozostawienie gminom zbyt krótkiego czasu na przygotowanie, skonsultowanie i przyjęcie przepisów miejscowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych,
oznacza w wielu miejscach niemożność dotrzymania terminów ustawowych.

- Wprowadzone zmiany w stanie prawnym oznaczają objęcie systemem opłat „śmieciowych" nie tylko odbioru odpadów komunalnych z miejsc ich wytworzenia, ale także ich zagospodarowania. Z punktu widzenia obywatela oznacza to najczęściej wzrost kosztów po przejęciu zadania przez gminy, co dodatkowo utrudnia wdrożenie ustawy - czytamy w stanowisku.

Jak podsumowuje ZMP przytoczone fakty, a także okoliczności towarzyszące (sprawy w Trybunale Konstytucyjnym, spodziewane sprawy sądowe), tworzą sytuację, która może spowodować poważne konsekwencje społeczno-gospodarcze.

- Dlatego wzywamy rząd do szybkiego (wspólnie z organizacjami samorządowymi, w ramach Komisji Wspólnej Rządu i ST) wypracowania sposobu postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych, które w początkowym okresie wdrażania ustawy będą występować nader często, ale ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego - apeluje ZMP.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (6)

 • Ani me ani be, 2013-06-09 14:51:54

  Idealnie zbędne jest wszczęcie czytania tej ustawy, bo: Jest a n t y k o n s t y t u c y j n a , albowiem z p r e m e d y t a c j ą sprzeczna jest z art. 64, art. 65 ust. 2 i ust. 4 i art. 228 ust. 1-6 (w zw. z art. 8 ust. 1 i ust. 2) Konstytucji RP z 1997 roku. ta tzw. ustawa śmi...eciowa. Unia Europejska nie jest władna zmienić Konstytucji RP i bynajmniej, co oczywiste, nie zmieniła tejże Konstytucji RP. Zwyczajny ustawodawca RP nie ma prawa zmieniać decyzji Ustrojodawcy RP, a śmieciową tą ustawą b e z k a r n i e zwyczajny ten ustawodawca RP j e d n a k zmienił Konstytucję RP w zakresie c a ł e j ustawy śmieciowej. W Polsce n i e n o r m a l n i e , strukturalnie i instytucjonalnie bowiem utrzymuje się armię bezrobotnych b e z p r a w a d o j a k i e g o k o l w i e k z a s i ł k u. Przeto cząstkę z a l e d w i e spośród tejże armii t r z e b a o d p ł a t n i e zatrudnić do segregacji śmieci ! Tymczasem antykonstytucyjna ta ustawa śmieciowa t a k ż e potwierdza t y l k o wyczerpanie IQ zwyczajnego ustawodawc y RP w t r o s c e o a n t y k o n s t y t u c y j n e rozwarstwienie Narodu Polskiego w aspekcie ekonomicznym , z w ł a s z c z a przez t a j n e , n i e m o r a l n e i n i e e t y c z n e n a g r o d y d l a osób l i t y l k o z kręgu W ł a d z Ustawodawczej i Wykonawczej RP. Oraz w t r o s c e o - contra legem art. 29 (w zw. z art. 9 pkt 1 i art. 11) z w y k ł ej ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach p u b l i c z n y c h w y d a t k o w a n i e p r z y m u s o w y c h danin publicznych n a przedsięwzięcia w y b i t n i e k o m e r c y j n e − na podobieństwo u j a w n i o n e g o „ d o t o w a n i a ” z publicznego funduszu c e l o w e g o koncertu Madonny. Skoro IQ zwyczajnego ustawodawcy RP rozporządzenie UE w sprawie śmieci władne jest jedynie tylko przerzucić na n i e o d p ł a t n ą i p r z y m u s o w ą p r a c ę p o s z c z e g ó l n y c h Członków N a r o d u Polskiego w zakresie s e g r e g o w a n i a ś m i e c i to takie IQ powinno być w ł a d n e także o g ł o s i ć zgaszenie światła. Albowiem Naród Polski d o s k o n a l e poradzi Sobie b e z p r z e s z k o d y w postaci c i ę ż a r u takiego IQ , które n i e u s t a n i e o d 4 czerwca 1989 r o k u z a l e g a . M a k i a w e l i c z n i e przeciwko znacznej części n i e ś w i a d o m y c h Członków Narodu Polskiego zdobyte deklaracje co do ewentualnie b e z p ł a t n e j i p r z y m u s o w e j p r a c y w przedmiocie s e g r e g a c j i ś m i e c i n i e w y w o ł a ł y ż a d n y c h k o n s t u y c y j n y c h s k u t k ó w p r a w n y c h , przy tym, o ile wobec tego makiawelizmu w zbiorowym pozwie t e j ż e części Członków Narodu Polskiego z a podstawę prawną nie wystarczy s a m art. 64 Konstytucji RP, to m u s i wystarczyć art. 87 ust. 1 (w zw. z art. 178 ust. 1) Konstytucji RP, g d y ż autonomiczna ta norma Konstytucyjna postanowiła, że zwykła ustawa - Kodeks cywilny z 1964 roku n i e jest aktem prawnym wyższego rzędu n i ż Konstytucja RP. N a t o m i a s t do TK w interesie zajętych za samorządowe gminne władze RP do TK złożony przez contra legem art. 175 i art. 181 Konstytucji RP n i e z a l e ż n y - jak to publicznie ogłosił Miller L. - s ą d SLD wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją RP śmieciowej tej ustawy z u p e ł n i e, z p r z y c z y n bowiem f i n a n s o w y c h , n i e interesuje Członków Narodu Polskiego a n i o b y w a t e l i polskich, o których w y ł ą c z n i e w fazie dochodzenia z G d y n i do k o r y t a ów Miller nie omieszkał napomknąć. Członków Narodu Polskiego w c a l e nie interesuje projekt PIS ustawy (śmieciowej), który w trosce o interes zajętych za władze gmin, którzy - co do zasady – niczym się p r z e c i e ż nie różnią od zajętych za Władze Ustawodawczą i Wykonawczą RP. Albowiem to Członkowie Narodu Polskiego będą płacić za złamanie przez zwyczajnego ustawodawcę RP Konstytucji RP w formie c a ł e j tej ustawy śmieciowej i p r ó b y jej wdrożenia przez Władze Wykonawcze RP, a n i e PIS w e s p ó ł z SLD ! Musi zdumiewać gładkość dostrzeżenia w art. 2 i art. 30 zd. II Konstytucji RP z 1997 r . przez młodych (28 - 35 lat) polityków , a l e w y t r e s o w a n y c h przez takich starszych, z b i o r o w e j odpowiedzialności Narodu Polskiego w zw. z tą ustawą śmieciową, którą to z b i o r o w ą odpowiedzialność gloryfikują w masowych środkach przekazywania, a w szczególności w P u b l i c z n e j TVP -3. Przy tym młodzi ci politycy w y t r e s o w a n i przede wszystkim w zbiorowiskach a k t u a l n i e zw. PO, PIS i SLD, podczas tej gloryfikacji jednocześnie u t a j n i a j ą f a k t , że w Auschwitz - Birkenau zbiorowa odpowiedzialność wobec Narodu Polskiego w Jego części Więźniów - Polek i Polaków obowiązywała p r z e c i e ż t y l k o d o 1943 roku ! (za ucieczkę z tego kompleksu Obozu)  rozwiń
 • Mirrors, 2013-05-25 18:41:45

  Kto czytał tekst ? Jakie wnioski wypływają z tej lektury?
 • do sprawdzenia, 2013-05-24 12:05:23

  zmp.sisco.pl/dane/marzec-07/odpady.rtf zmp.sisco.pl/dane/listopad-09/Stanowisko%20odpady.doc metropolie.pl/wp-content/uploads/2012/08/stan2009-opady.pdf orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/3CA1250258CBA9D3C12577ED003C38F7/$file/3670-uzasadnienie.doc orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/A108E76571FF887D...C125788100390538/$file/3670-006.pdf zmp.sisco.pl/dane/czerwiec-11/stan-nysa-smieci.doc zmp.poznan.pl/uploads/pub/pages/page_3/text_images/n/ZMP%20-%20odpady%20-%20październik%202012.doc  rozwiń