PARTNER PORTALU
  • BGK

Jak zmieniła się struktura gruntów w Polsce na przestrzeni ostatnich lat?

  • Ofertygruntow.pl    21 stycznia 2013 - 16:45

Na przestrzeni ostatnich lat profil użytkowania nieruchomości gruntowych przeszedł wiele modyfikacji, za sprawą dynamicznego postępu cywilizacyjnego i technicznego. Nie bez znaczenia dla takiego stanu rzeczy były zmiany społeczno-polityczne, które spowodowały, że rozrosły się miasta i tereny zabudowane.
Polska od wieków jest krajem typowo rolniczym, choć obszary użytków rolnych w ciągu kolejnych dziesięcioleci, zdecydowanie się skurczyły. Ziemia rolna była przejmowana przez różne podmioty, które zmieniały jej dotychczasową funkcję.

Historyczna struktura gruntów

Jeszcze pół wieku temu w Polsce zdecydowana większość gruntów miała charakter gruntów ornych. Sukcesywnie przez kolejne lata ich udział w ogólnej powierzchni nieruchomości gruntowych malał, na rzecz gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i przemysłową. Główny urząd Statystyczny podaje, że w 1950 roku ponad połowa ziem w Polsce była gruntami ornymi. 40 lat później procentowy udział tychże gruntów wynosił już niecałe 47%.

Nadal Polska pozostaje krajem rolniczym, ale z roku na rok struktura użytkowania ziemi w Polsce się zmienia. Co ciekawe, o ponad 6% zwiększyła się powierzchnia ogólna lasów w Polsce od roku 1950 do 1990. Związane było to z przeprowadzanymi pracami zalesiania poszczególnych obszarów kraju.

Rośnie powierzchnia terenów zabudowanych, przemysłowych, handlowych i komunikacyjnych, jak i innych gruntów zabudowanych. Grunty orne przez lata były przejmowane pod zabudowę i przemysł, w przeciwieństwie do terenów leśnych, które rzadko kiedy podlegają urbanizacji.

Okres transformacji

Po roku 1989 nastąpił okres transformacji ustrojowej w Polsce. Ludzie mieszkający na wsiach i prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, przenosili się do aglomeracji miejskich i tam rozpoczynali nowe życie. Przez to miasta rozrastały się, zajmując kolejne tereny. Tak wzrosła ogólna powierzchnia gruntów zurbanizowanych, zabudowanych na potrzeby budownictwa mieszkaniowego i przemysłowego. Zmiana użytkowania ziemi po okresie transformacji jest wyraźnie widoczna. Nastąpił rozwój terenów osiedlowych, zmniejszenie się powierzchni użytków rolnych i zwiększanie powierzchni lasów.

Klasyfikacja gruntów

Grunty w każdym kraju dzielą się na różne typy, biorąc pod uwagę daną ich cechę, można stworzyć co najmniej kilka klasyfikacji gruntów. Najbardziej klasyczna klasyfikacja, wykorzystywana również przez ośrodki badawcze, w tym Główny Urząd statystyczny w Polsce, wyróżnia rodzaje gruntów biorąc za punkt wyjścia formę ich użytkowania. Na tej podstawie wyróżnia się grunty orne, sady, łąki i pastwiska.

Grunty w świetle prawa

W Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, w Grupie O wyróżnia się następujące podgrupy gruntów:

• Podgrupa 01 - użytki rolne,
• Podgrupa 02 - grunty leśne,
• Podgrupa 03 - Grunty zabudowane i zurbanizowane,
• Podgrupa 04 - Użytki ekologiczne,
• Podgrupa 05 - Tereny różne,
• Podgrupa 06 - Nieużytki,
• Podgrupa 07 - Grunty pod wodami.

Ewidencja gruntów przyjęta w polskim prawie wyróżnia zaś następujący podział użytków rolnych,

• Grunty orne,
• Sady,
• Łąki trwałe,
• Pastwiska trwałe,
• Grunty rolne zabudowane
• Grunty pod stawami,
• Rowy.

KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
NAJPOPULARNIEJSZE W PORTALU
NAJNOWSZE WIADOMOŚCIWyszukiwarki

Polecane oferty: