PARTNER PORTALU
  • BGK

Katowice: Jest kontrakt na budowę obwodnicy Myszkowa

  • ZDW/JS    9 marca 2016 - 20:42
Katowice: Jest kontrakt na budowę obwodnicy Myszkowa
Umowa na bu­do­wę za­war­ta z firmą Max Bögl Pol­ska o­pie­wa na ponad 99,3 mln zł (fot. zdw.katowice.pl)

• W Ka­to­wi­cach pod­pi­sa­na zo­sta­ła umowa na bu­do­wę ob­wod­ni­cy Mysz­ko­wa.
• Pow­sta­nie ona na po­łu­dnie od mia­sta i mieć bę­dzie 8,4 km dłu­go­ści.
• Umowa na bu­do­wę za­war­ta z firmą Max Bögl Pol­ska o­pie­wa na ponad 99,3 mln zł.
Łącz­ny koszt bu­do­wy wy­nie­sie ponad 100 mln zł, bo­wiem do­li­czyć trze­ba ok. 750 tys. zł wynagrodzenia in­ży­nie­ra kon­trak­tu. Rolę tę peł­nić bę­dzie firma Pro­kom Con­struc­tion  z Sosnow­ca. Prócz samej drogi, która sta­no­wić bę­dzie nowy prze­bieg DW 791, przebudowane będą e­lemen­ty istnie­ją­cej in­fra­struk­tury tech­nicz­nej i ko­mu­ni­ka­cyj­nej, od­cin­ki dróg to­wa­rzy­szą­cych, ciągi pie­szo-rowe­rowe i drogi to­wa­rzy­szą­ce.

Nowa ob­wod­ni­ca Mysz­ko­wa nie tylko od­cią­ży cen­trum mia­sta od ruchu tran­zy­to­we­go, ale skomunikuje z sie­cią dro­go­wą, po­wsta­ją­cą na o­brze­żach, stre­fę ak­tyw­no­ści go­spodar­czej.

– Dla mnie, przed­sta­wi­ciela władz sa­mo­rzą­du wo­je­wódz­twa, naj­waż­niej­sze jest, by droga powsta­ła w ter­mi­nie – po­wie­dział Sta­ni­sław Dą­bro­wa, o­bec­ny pod­czas pod­pi­sa­nia umowy wi­ce­mar­szałek wojewódz­twa ślą­skie­go. Re­prezen­tu­ją­cy wy­ko­naw­cę Falk Rohm­ber­ger zapew­nił, że tak się sta­nie. Po­wie­dział, że jego firma o­bec­na w Pol­sce od 1999 roku wszystkie in­we­sty­cje wy­ko­na­ła w ter­mi­nie.

– Pra­gnę po­dzię­kować dy­rek­cji ZDW w Ka­to­wi­cach za wzię­cie pod uwagę wielu na­szych suge­stii w za­kre­sie szcze­gó­ło­wych roz­wią­zań na e­ta­pie pro­jek­towa­nia nowej drogi – po­wiedział Wło­dzi­mierz Żak, bur­mistrz Mysz­ko­wa. Dodał także, że pro­wa­dzi już o­bie­cu­ją­ce roz­mowy z in­we­sto­ra­mi zainteresowany­mi in­we­sty­cja­mi w stre­fie ak­tyw­no­ści go­spodar­czej i ob­wod­ni­ca mia­sta jest i­stot­nym atu­tem w tych roz­mowach.

Zbi­gniew Tabor, dy­rek­tor ZDW w Ka­to­wi­cach wska­zał, że ob­wod­ni­ca Mysz­ko­wa wpi­su­je się w planowaną cał­ko­wi­tą przebu­do­wę DW 791 od DK 1 do DW 78. Co jest re­ali­zacją wska­zań Unii Euro­pej­skiej, by fun­dusze u­nij­ne prze­zna­czać na od­nowie­nie waż­nych od­cin­ków dróg łą­czących koryta­rze ko­mu­ni­ka­cyj­ne o zna­cze­niu eu­ro­pej­skim (tzw. TEN-T). Jest spora szansa, że bu­do­wa obwod­ni­cy Mysz­ko­wa bę­dzie do­fi­nan­sowana z fun­duszy u­nij­nych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.