PARTNER PORTALU
  • BGK

Mazowieckie drogi pod kontrolą NIK

  • GK    3 sierpnia 2011 - 10:24
Mazowieckie drogi pod kontrolą NIK

NIK ocenia negatywnie wywiązywanie się zarządców dróg z obowiązku kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych oraz prowadzenia dokumentacji ewidencyjnej.
Ustalenia kontroli wskazują, że w skontrolowanych miastach i gminach nie przeprowadzano okresowych kontroli stanu technicznego dróg i obiektów mostowych.

Nie dokumentowano przeglądów, nie prowadzono lub prowadzono nierzetelnie książki dróg i obiektów mostowych oraz nie prowadzono dzienników objazdu dróg publicznych.

Ponadto NIK ocenia negatywnie planowanie i wydatkowanie przez gminy środków finansowych na remonty i modernizacje dróg. W badanym okresie, na remonty i modernizacje dróg, gminy wykorzystały ok. 74 proc. środków zaplanowanych.

Na 41 skontrolowanych jednostek 37 NIK oceniła negatywnie, a 4 pozytywnie – pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

W 33 skontrolowanych jednostkach nie przeprowadzono kontroli okresowych (co najmniej raz w roku), polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów dróg narażonych na wpływy atmosferyczne.

W 15 na 18 gmin, rocznymi kontrolami nie zostało objętych 71 obiektów mostowych z 77 zlokalizowanych na terenie tych jednostek.

W 12 gminach okresowe kontrole nie były dokumentowane, a w 3 przypadkach czynności kontrolne były wykonywane przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień budowlanych.

Gminy nie przeznaczały wystarczających środków finansowych na utrzymanie dróg w należytym stanie. W związku z tym ograniczano zakresy prac związanych z utrzymaniem i ochroną dróg do najbardziej koniecznych przedsięwzięć.

W 24 gminach komórki organizacyjne, do których kompetencji należały sprawy drogownictwa, nie zgłaszały zapotrzebowań na środki w zakresie remontów dróg. W okresie objętym kontrolą, gminy wydatkowały łącznie 112 521,8 tys. zł na remonty i modernizacje dróg.

Zarządcy dróg gminnych wskazywali, że jedną z przyczyn niewykonywania okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych były niewystarczające środki finansowe na ich przeprowadzenie i trudności z zatrudnianiem pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje.

Ograniczenia finansowe były również wskazywane przez zarządców dróg jako przyczyna nieprowadzenia lub braku aktualizacji książek dróg i książek obiektów mostowych oraz dzienników objazdu dróg gminnych.
Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.