PARTNER PORTALU
  • BGK

Mniej pieniędzy na drogi

  • AW/mat.pras.    6 czerwca 2011 - 15:33

Nakłady na drogi krajowe wzrosły w roku 2010 o nieco ponad 8% i w podobnym tempie, również o ponad 8%, wzrosły nakłady na drogi samorządowe. W następnych latach zamówienia będą jednak spadać - wynika z raportu do którego dotarliśmy.
Już po raz dziewiąty firma doradcza Arcata Partners opracowała, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa i firmami drogowo-mostowymi, raport o firmach drogowych. Tegoroczny raport szczegółowo opisuje kondycję branży oraz zawiera prognozy rynku robót drogowych do roku 2015.

Raport bazuje na analizach rynkowych, danych finansowych 420 firm drogowo-mostowych i ankietach przeprowadzonych wśród zarządów firm branży.

Koniunktura branżowa

Koniunkturę w branży w roku 2010 oceniono na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród zarządów firm drogowych. O ile zmiany wielkości rynku robót drogowych nie budzą wśród większości firm niepokoju, to inaczej wygląda sytuacja dotycząca cen, a zatem i rentowności zawieranych kontraktów – połowa firm oceniła, że rentowności te pogorszyły się (patrz Rysunek 1). Zauważmy też, że poglądy dotyczące roku 2010 są najbardziej pesymistyczne od 7 lat (to znaczy od kiedy Arcata Partners prowadzi tego typu badania).

Stąd też syntetyczny miernik koniunktury – biorący pod uwagę zarówno zmiany wielkości rynku, jak i tendencje cenowe – osiągnął w roku 2010 poziom już znacząco ujemny (patrz Rysunek 2, na którym przedstawiono ewolucję koniunktury w ostatnich latach). Szczyt koniunktury miał miejsce w roku 2006, a w roku 2008 spadł już poniżej zera, pomimo dynamicznego wzrostu wartości rynku robót drogowych – przyczyną tego spadku była pogarszająca się rentowność kontraktów. W kolejnym roku 2009 spadek był nieznaczny, gdyż spadek cen został zrekompensowany wzrostem rynku, ale w roku 2010, przy niewielkim już wzroście rynku, pogorszenie cen spowodowało spadek wskaźnika koniunktury do minus 20 punktów.

Warto tu podkreślić, że nakłady na drogi krajowe wzrosły w roku 2010 o nieco ponad 8% i w podobnym tempie, również o ponad 8%, wzrosły nakłady na drogi samorządowe, natomiast zmalały (o 14%) nakłady na drogi powstające w związku z budownictwem kubaturowym. Jeśli uwzględnić ponadto zmiany cen materiałów do budowy dróg (w Raporcie analizowane są zmiany cen kruszyw, asfaltu, paliw, cementu i stali), to nie powinien dziwić tylko niewielki wzrost ilościowy wykonanych robót drogowych. Przy tym jako miarę ilościową rynku zastosowano ilość wbudowanych mas bitumicznych, której wzrost w roku 2010 oszacowano na 1,5%.

Prognoza rynku robót drogowych

Na Rysunku 3 przedstawiono prognozę całkowitych nakładów na drogi do roku 2015. Na nakłady te składają się całkowite nakłady na drogi krajowe, samorządowe oraz powstające w związku z budownictwem kubaturowym (w Raporcie rozważana jest ewolucja tych składników).
Aby spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy czasu przedstawiono także nakłady w latach minionych, od roku 2000. Warto bowiem docenić dynamiczny dotychczasowy wzrost rynku. Spójrzmy, na przykład, na ostatnie 6 lat – całkowite nakłady na drogi w tym okresie potroiły się, wzrosły bowiem z 11 mld zł do 35 mld zł (w tym nakłady na drogi krajowe wzrosły blisko czterokrotnie).

Autorzy Raportu szacują całkowite nakłady na drogi w roku 2011 na 37 mld zł, z tego na drogi krajowe przypadnie około 25 mld zł (w co wchodzą zarówno nakłady GDDKiA, jak i koncesjonariuszy). Jak stąd wynika, prognozy autorów Raportu, dotyczące wykonania nakładów GDDKiA, są istotnie różne od optymistycznych zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.